Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Fidrych
 • Adres korespondencyjny: ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
 • E-mail: sodn@sodn.suwalki.pl
 • Telefon: 502 522 214

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
 • Adres: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
  ul. R. Minkiewicza 50
 • E-mail: sodn@sodn.suwalki.pl
 • Telefon: 502 522 214

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. SODN zapewnia w budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

2. SODN zastosował w budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne oraz posiada zainstaliwane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkuch pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych).

3. SODN zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

4. SODN nie zapewnia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

5. SODN nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Zarządcą budynku, w którym SODN ma siedzibę, jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia - Udogodnienia

1. SODN zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem:

a. kontaktu telefonicznego,

b. kontaktu korespondencyjnego,

c. przesyłania wiadomości tekstowych,

d. komunikacji audiowizualnej.

2. SODN nie posiada urządzeń do obsługi osób słabosłyszących.

3. SODN nie zapewnia na stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności osobom słabosłyszącym i niesłyszącym.

4. SODN nie zapewnia dostępu alternatywnego.

Aplikacje mobilne

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach udostępnia następujące aplikacje mobilne: