Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 8 grudnia 2021 r.

Młodzi Polacy na rynku pracy w „nowej normalności" – raport przygotowany przez PwC, Well.HR i Absolvent Consulting

Aktualności - 26 listopada 2021 r.

Publikacje:

Aktualności - 23 listopada 2021 r.

W odpowiedzi na nowe wymogi w zakresie umiejętności przedsiębiorstwa mogą zatrudnić pracowników z nowym zestawem umiejętności lub wypracować umiejętności wewnątrz organizacji. Większość środków finansowych i innych zasobów przeznaczonych na rozwijanie umiejętności w przedsiębiorstwach dotyczy uczenia się formalnego i pozaformalnego. "W różnych sektorach występują różne sposoby uczenia się: w 2019 r. szkolenia dominowały w sektorze usług finansowych (31%), uczenie się od współpracowników przeważało w przemyśle (47%), a uczenie się przez działanie – w transporcie i innych usługach (w obu przypadkach 20%)".

Zachęcamy do zapoznania się z notatką informacyjną CEDEFOP

Aktualności - 17 listopada 2021 r.

MEiN informuje

Nowe przepisy w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 2047.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Aktualności - 9 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 945 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 września 2021 r. w sprawie ustalania zasad wglądów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne od września 2021 r. do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualności - 8 listopada 2021 r.

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli, prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Dla nauczycieli, edukatorów oraz pracowników socjalnych bezpłatne szkolenie online w ramach projektu PRECOBIAS, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej projekt zapobiegania radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases), skierowanego do osób pracujących z młodzieżą, które chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak można jemu przeciwdziałać. Rejestracja na szkolenie –https://mooc.precobias.eu/

MEiN informuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy do lektury:

Aktualności - 18 października 2021 r.

MEiN informuje „WF z AWF" – trwają zapisy na szkolenia. Akademie Wychowania Fizycznego prowadzą nabór na szkolenia dla nauczycieli w ramach I etapu programu. Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w I etapie projektu oraz zdobyli certyfikat, mogą zgłosić się do Sport Klubów, czyli do II etapu programu „WF z AWF".

Artykuł Jak przekształcić artykuł w infografikę? (Sektor 3).

IBE informuje

Pierwsza szkoła branżowa w Polsce wdraża do programu nauczania kwalifikację rynkową - "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM". Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 wdraża modyfikację programu nauczania zawodu technik ekonomista.

Publikacja ORE: Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na III etapie edukacyjnym. Poradnik metodyczny, autorstwa T. Wójtowicza.

NASK informuje Temat lekcji: fomo i problemowe używanie internetu wśród uczniów. Nauczyciele mogą skorzystać z materiałów przygotowanych w ramach cyklu „Bezpieczni w sieci z OSE" – publikacji „FOMO i problemowe używanie internetu. Poradnik dla nauczycieli"; scenariusza lekcji i infografik, eksperckiego webinaru poruszającego temat nadmiernego korzystania z telefonu, internetu, mediów społecznościowych i gier cyfrowych.

Aktualności - 11 października 2021 r.

MEiN informuje:

Podwyżki dla nauczycieli, więcej czasu dla ucznia i mniej biurokracji – zmieniamy status zawodowy nauczyciela.

Ważne informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Artykuł Kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Aktualności - 21 września 2021 r.

Europejski Dzień Języków - 26.09.2021 r.

Publikacja EDUKACJA W DRODZE. Edukacyjny powerbank do pracy z różnymi grupami, autorstwa M. Bartosiewicz-Niziołek, C. Bernabei, A. Borek i in., wydana w 2020 r. przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, w ramach Projektu EDUCATION BY THE WAY.

Poradnik wychow@wcy – materiał, który ma pomóc zadbać o dobrostan uczniów polskich szkół.

Aktualności - 8 września 2021 r.

800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy".

Cel infolinii: profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19.

Aktualności - 3 września 2021 r.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 już dostępna.

Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy.

W 2021 roku Europejski Tydzień Kodowania odbędzie się w dniach od 9 do 24 października.

Nauka kodowania pomaga zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom, więc dołącz do organizatorów i uczestników wydarzeń.

Zmiany w nadzorze pedagogicznym – rozporządzenie podpisane.

"Po wejściu w życie rozporządzenia nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach:

  1. kontroli;
  2. wspomagania.

Kontrola będzie prowadzona w szkole lub placówce, odpowiednio do zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z art. 55 ustawy – Prawo oświatowe, w celu oceny:

  1. stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
  2. przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce;
  3. efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki".

Aktualności - 26 sierpnia 2021 r.

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Od 15 sierpnia br. Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej. Szkoły otrzymają dodatkowe pakiety edukacyjne – filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną. W sierpniu br. odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych.

  • Aktualne informacje na temat przygotowań do nowego roku szkolnego 2021/2022 w specjalnej zakładce.

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane. Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie: podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia; ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Opublikowano:

CKE opublikowała:

Aktualności - 1 lipca 2021 r.

Publikacja ORE Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach systemu oświaty w sytuacji pandemii, autorstwa I. Donocik.

Artykuł E-learning – narzędzia polecane przez praktyków , autorstwa B. Polakowskiego (opublikowany na Sektor 3.0 Blog).

Aktualności - 9 czerwca 2021 r.

Opublikowano: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Dz.U. 1036

Aktualności - 31 maja 2021 r.

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze kształcą się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.

Zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zachowano możliwość, aby turnusy, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r. mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opublikowano:

Aktualności - 17 maja 2021 r.

MEiN podał Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty

MEiN informuje Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne. Przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców, pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Aktualności - 7 maja 2021 r.

Opublikowano rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 861

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 852

Aktualności - 4 maja 2021 r.

Dziecko w sytuacji kryzysowej - Wspierająca rola pracowników oświaty (ORE)

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli (MEN)

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie (ORE)

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? - raport oparty na wynikach badań w okresie 04.2020-01.2021 (IPZin)

Zdrowie i styl życia polskich uczniów - raport z badań (NPZ, Instytut Matki i Dziecka)

Aktualności - 26 kwietnia 2021 r.

CV ucznia - spotkanie online dla doradców zawodowych – 29.04.21 r. Centrum Rozwoju Talentów.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci - szkolenie online – 25.05.21 r. Sektor 3.0.

Zdalne dni otwarte i atrakcyjne materiały edukacyjne dla szkół, czyli jak stworzyć wirtualny spacer od podstaw? Zdjęcia 360° i edytor Evryplace dla oświaty – 28.04.21 r. Fream Sp. z o.o.

Aktualności - 22 kwietnia 2021 r.

MEiN opublikował informacje:

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – materiały edukacyjne. Uczniowie i nauczyciele podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym mogą korzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Filmy i materiały edukacyjne są dostępne na stronie GDDKiA w zakładce Edukacja.

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego, eksternistycznych. Dokument podzielono na 6 sekcji, w których znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń, dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

Opublikowano: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 729

Aktualności - 16 kwietnia 2021 r.

Informacja MEiN Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia. W niektórych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 r.

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 701

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 700

Aktualności - 15 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 681

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 683

Aktualności - 3 lutego 2021 r.

System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Nowe prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2021r. projekt ustawy „System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych”.

Opublikowano w Monitorze Polskim Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Dokonano zmian w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów. System kształcenia, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa branżowego, będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Wiedza o karierach absolwentów pozwoli też na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne.

Opublikowano:

Aktualności - 29 stycznia 2021 r.

Powtórki do matury 2021 z Collegium Civitas:

MATURZYŚCI 2021. JESTEŚMY Z WAMI – prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dla wszystkich tegorocznych maturzystek i maturzystów specjalne webinaria, a także materiały, które pomogą przygotować się do matury.

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z zeszytami przedmiotowymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 roku.


Wymagania egzaminacyjne
W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii COVID-19 w bieżącym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach − na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Zawartość zeszytów
Zestawy zeszytów przedmiotowych zostały przygotowane przez ekspertów opracowujących zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021. Każdy zeszyt zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.
Oprócz wymagań egzaminacyjnych materiały zawierają, m.in. komentarze do wymagań egzaminacyjnych, informacje na temat zmian w organizacji i formie egzaminu, czy też wskazówki metodyczne dla nauczycieli, dotyczące przygotowania uczniów.

Pobierz zeszyty:

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela"

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela"

Aktualności - 25 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. pz. 150.

Praktyczna nauka zawodu – informacja MEiN.

Od 18 stycznia 2021 r. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami.

Rozpoczęła się rejestracja na MONSTERIADĘ

Koduj z Gigantami”– VIII edycję ogólnopolskich bezpłatnych warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Aktualności - 19 stycznia 2021 r.

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach.

Nadal można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ważne informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Aktualności - 4 stycznia 2021 r.

"Dydaktyka edukacji hybrydowej" (SuperBelfrzy RP, 2020):

Aktualności - 28 grudnia 2020 r.

Konferencja Praca 4.0. Zawirowanie czy nowa era? Rynek pracy dla stabilnej gospodarki – 11-12,15 lutego 2020 r. online. W trakcie 5. edycji Pracy 4.0 zostaną podane możliwe scenariusze na bliższą i dalszą przyszłość w trendach rynku pracy; odpowiedzi na pytania najbardziej istotne dla pracodawców.

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 – 9 lutego 2021 r. w formule online.

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku.

Informator o egzaminie maturalnym – https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/.

MEN informuje:

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się. Zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. poz. 2316.

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 2314.

Aktualności - 18 grudnia 2020 r.

MEN informuje:

Ferie z TVP” – wyjątkowa propozycja dla rodzin. Programy dla młodzieży szkolnej dostępne będą codziennie od godz. 8.00 do 13:00 w ramach pasma wspólnego TVP3. W ofercie są filmy, seriale oraz wyjątkowe audycje tematyczne o profilu edukacyjnym i lifestylowym.

Zainteresowanym polecamy publikacje:

Aktualności - 27 listopada 2020 r.

MEN informuje:

1. Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. Poza pewnymi wyjątkami stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić m.in. praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

2. Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane; Pytania i odpowiedzi dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 2047.

Aktualności - 10 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz.1960

MEN informuje:

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) informuje Ruszyły zapisy na konferencję poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online - konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” odbędzie się 17 listopada w godz. 11:00-14:00.

Gdynia E(x)plory Week – święto nauki i innowacji odbędzie się 25-27 listopada 2020 online – trzy dni naukowych inspiracji, spotkań z młodymi talentami, gwiazdami nauki oraz inicjatorami zmian w edukacji.

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w listopadzie i grudniu 2020 roku poprowadzi dla nauczycieli spotkania online dotyczące nauczania zdalnego.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER (edukacja) w listopadzie 2020 roku poprowadzi dla nauczycieli spotkania online dotyczące edukacji (w tym nauczania zdalnego) i rynku pracy.