Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 9 lipca 2024 r.

Opublikowano akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. poz. 996. Od 1 września 2024 r. nauczyciele i uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia) będą realizowali odchudzone podstawy programowe.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Dz.U. 993
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Dz.U. poz. 989
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela. Dz.U. poz. 986
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Dz.U. poz. 978

Artykuł Odchudzenie podstaw programowych stało się faktem, autor: M. Kowalski (Portal Oświatowy).

Aktualności - 1 lipca 2024 r.

MEN informuje pt. Uszczuplone podstawy programowe – rozporządzenia podpisane. "Od 1 września br. nauczyciele i uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia) będą pracować ze zmienioną podstawą programową. Ograniczony o około 20% zakres treści nauczania – wymagań szczegółowych – da nauczycielom i uczniom więcej czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania.

Zrezygnowano głównie z tych treści, które są nadmiarowe na danym etapie edukacyjnym, niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej. Zwrócono większą uwagę na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej oraz na korzystanie w procesie nauczania – uczenia się z cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie".

Aktualności - 14 czerwca 2024 r.

MEN informuje Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne. "Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty".

Artykuł pt. 36 miesięcy nauki dodatkowego języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, autorka: Monika Fidler (Portal Oświatowy).

Artykuł pt. Asystent międzykulturowy w szkole – nowe stanowisko pracy, autor: Michał Kowalski (Portal Oświatowy).

Artykuł pt. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w szkole do 30 września 2025 r., więcej godzin ponadwymiarowych i inne zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy (Portal Oświatowy).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 854)

W DwuTygodniku Suwalskim ukazał się artykuł "Edukacja ekologiczna w szkołach trwa nieustannie" z konferencji podsumowującej działania ekologiczne w przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2023/2024.

Aktualności - 05 czerwca 2024 r.

MEN opublikował informację pt. Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji dla przedszkoli i szkół – w czerwcu rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych. "Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc.". Dzięki inicjatywie MEN „Podróże z klasą" uczniowie będą mogli poznać polską tradycję i kulturę oraz osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca br.

Aktualności - 24 kwietnia 2024 r.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Dz.U. poz. 611.

Aktualności - 16 kwietnia 2024 r.

Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania. Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory, zgodne z rozporządzeniem z dnia 29 marca 2024 r. o ograniczaniu i indywidualizacji prac domowych w zależności od wieku rozwojowego i możliwości uczniów. Informatory zawierają przykładowe rozwiązania i dobre praktyki przydatne w zadawaniu prac domowych. Prezentują wnioski z badań naukowych dotyczących prac domowych oraz różne czynniki i strategie z nich wynikające z nich dla praktyki szkolnej. Przygotowano trzy części informatora, które są przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich etapów edukacyjnych.

Aktualności - 2 kwietnia 2024 r.

Publikacje ORE:

Jeden ekran i wystarczy! | Poradnik NASK. Autorka: A. Borkowska.

Aktualności - 6 lutego 2024 r.

Opublikowano Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 110).

"1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 2356);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1536)".


W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, szkoły lub inne instytucje, do których uczęszczają albo przebywają lub mogą przebywać małoletni, zobowiązane są do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Od 15 lutego 2024 r. należy wdrażać standardy ochrony małoletnich, a do 15 sierpnia 2024 r. szkoły i placówki powinny posiadać i mieć już wdrożone standardy. Podstawa prawna: Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

Aktualności - 11 grudnia 2023 r.

Informacja Zeterka – czatbotka inna niż wszystkie (portal ZSK). "Czatbotka Zeterka jest nowym narzędziem wspierającym użytkowników portalu kwalifikacje.gov.pl, którzy przeglądają Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Pojawia się w prawym dolnym rogu strony Rejestru Kwalifikacji oraz na każdej karcie informacyjnej poszczególnych kwalifikacji. Zeterka została zaprojektowana, aby pomagać osobom odwiedzającym portal nie tylko w poznawaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub wyszukiwaniem kwalifikacji, lecz również by zachęcać do poszukiwania dalszych dróg kształcenia albo rozwoju zawodowego".

MEiN informuje 8 lat edukacji i nauki – w publikacji przedstawiono działania podejmowane w latach 2015-2023 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. "...siódmy obszar "SZKOLNICTWO ZAWODOWE" jest w całości poświęcony szerokiej reformie szkolnictwa zawodowego. Tutaj przybliżamy kompleksowy pakiet rozwiązań jako odpowiedzi na oczekiwania rynku pracy. Potrzebujemy zarówno większej liczby specjalistów, jak również pracowników, którzy będą wypełniali braki kadrowe w określonych branżach. Bez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nie możemy mówić o rozwoju gospodarczym i rozwoju społecznym kraju".

Aktualności - 4 grudnia 2023 r.

Rola współpracy w zwalczaniu dezinformacji – materiały informacyjne MEiN – "trzeci i ostatni film z cyklu edukacyjnego dotyczącego szeroko pojętej tematyki fake newsów, dezinformacji i manipulacji w mediach".

Artykuł pt. Aktualne rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, autorka: A. Trochimiuk (Portal Oświatowy)

Aktualności - 1 grudnia 2023 r.

Informacja MEiN: Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe! "W obszarze oświaty (kształcenie na poziomie szkolnictwa branżowego, tj. w zakresie zawodów nauczanych w szkołach branżowych I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydają okręgowe komisje egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu. Są to: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dyplom zawodowy".

Aktualności - 2 listopada 2023 r.

Artykuł pt. Kolejne zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, autor M. Kowalski (Portal Oświatowy).

Aktualności - 31 sierpnia 2023 r.

Informacja MEiN pt. Co nowego w roku szkolnym 2023/2024? Najważniejsze zmiany. "Wśród kompetencji przyszłości ważne miejsce zajmują także umiejętności zawodowe. Zmieniamy oblicze szkolnictwa branżowego i technicznego i przygotowujemy specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki, wspierając w ten sposób rozwój naszego kraju. Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap reformy kształcenia zawodowego – utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to zupełnie nowe placówki w systemie oświaty łączące działalność szkół, uczelni i branż".

Aktualności - 22 sierpnia 2023 r.

MEiN informuje: Ponad 21 mln zł dla województwa podlaskiego na budowę systemu koordynacji kształcenia zawodowego. "Głównym celem powstania Wojewódzkich Zespołów Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie jest wspieranie polityki edukacyjnej województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu oraz koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych. WZK zajmą się też promocją kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie".

Aktualności - 4 sierpnia 2023 r.

Bezpłatna publikacja: Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli, redakcja naukowa M. Zaleska, Warszawa: Difin Sp. z o.o. 2023.

Aktualności - 21 lipca 2023 r.

Nowy numerem tematyczny "Rynku Pracy" MRiPS – Rok 2023, Tom 185, Nr 2. Temat wydania: Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Aktualności - 27 czerwca 2023 r.

MEiN informuje Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023. "Jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki jest budowanie kadr przyszłości w szkole przyszłości. Powodem do podjęcia tego wyzwania jest m.in. transformacja energetyczna, wchodzenie w zupełnie nowe branże przemysłu czy rozwój energetyki jądrowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki mierzy się z tym zadaniem, wdrażając kolejne programy edukacyjne, które pozwalają na unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Wierzymy, że dzięki tym staraniom wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom zarówno przyszłych pracodawców, jak i ambicjom młodych ludzi, którzy staną się liderami przyszłego rynku pracy".

Cyberbezpieczne wakacje. NASK, we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberbezpieczeństwa, przygotował Poradnik Cyberbezpieczne wakacje 2023 oraz szkolenie z cyklu webinariów CYBERTEMATYCZNIE – 29 czerwca 2023 r.

Aktualności - 23 czerwca 2023 r.

Artykuł A. Maliszewskiej (ReferNET Polska, IBE) pt. Raport z badania dobrostanu zawodowego nauczycieli – prezentuje wyniki ogólnopolskiego badania nauczycieli, przeprowadzonego na próbie 7100 osób przez firmę Librus. "W ramach badania dokonano kompleksowego pomiaru:

 • emocji w pracy (pozytywnych i negatywnych), zaangażowania w pracę, relacji ze współpracownikami, poczucia sensu w pracy i poczucia własnej skuteczności,
 • postrzeganego stresu w pracy, objawów wypalenia zawodowego i poczucia braku sensu w pracy.

Wyniki badania pokazały, że nauczyciele wskazywali najwyższy poziom dobrostanu zawodowego w obszarze zaangażowania się w pracę, szczególnie w wymiarze zaangażowania fizycznego i poznawczego, a także poczucia jej sensu".

Artykuł w Serwisie Gazeta SGH pt. Uczmy biznesu i zarządzania w atrakcyjny i rzetelny sposób! „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli" to nowy podręcznik (bezpłatny e-book) dla nauczycieli uczących przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Aktualności - 14 czerwca 2023 r.

Informacja na temat rozwiązań systemowych dotyczących zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki. W piśmie zostały omówione rozwiązania systemowe dotyczące zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualności - 16 maja 2023 r.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – materiały informacyjne MEiN. Cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. "Zagadnienia podejmowane w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki będą skupione wokół szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. W kolejnych produkcjach usłyszymy m.in. o negatywnych skutkach zaburzeń psychicznych (stalking, używki, nowe technologie, social media, e-papierosy, sytuacje przemocowe), wsparciu instytucjonalnym i organizacyjnym, a także o komunikacji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, roli rodziców, pedagogów i psychologów w zakresie wsparcia młodzieży czy świadomości społecznej na temat tego problemu".

Chat GPT - materiał dla nauczycieli. Autor: M. Machura. W Instytucie Badań Edukacyjnych uruchomiony został proces badania potrzeb nauczycieli w zakresie AI i dopasowywania rozwiązań do ich oczekiwań.

Aktualności - 21 kwietnia 2023 r.

CKE opublikowało Informację o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2023 r. (w terminie głównym).

Aktualności - 18 kwietnia 2023 r.

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W zakładce „Kształcenie zawodowe" można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego.

Aktualności - 29 marca 2023 r.

Artykuł pt. Branżowe Centrum Umiejętności – nowa placówka oświatowa, autor: M. Kowalski (Portal Oświatowy). Branżowe Centra Umiejętności (BCU) będą nowym rodzajem placówek oświatowych, jako uzupełnienie dla centrów kształcenia zawodowego. Rolą BCU będzie kształcenie, szkolenie i egzaminowanie dla uzyskania i uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. BCU umożliwi też zmianę tych kwalifikacji.

Notatka informacyjna Cedefop pt. Wspólne działania na rzecz atrakcyjnego, włączającego, innowacyjnego, sprawnego i elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Państwa przyjęły w swoich planach różne priorytety zalecenia o kształceniu i szkoleniu zawodowym:

 • Sprawne, odporne i adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe.
 • Elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące ścieżki awansu.
 • Innowacyjne i doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe.
 • Atrakcyjne, nowoczesne i oparte na technologii cyfrowej kształcenie i szkolenie zawodowe.
 • Włączające kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące równe szanse.
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na zapewnieniu jakości.
 • Coraz bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Aktualności - 10 marca 2023 r.

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.

Aktualności - 8 marca 2023 r.

Notatka informacyjna Cedefop pt. Spojrzeć wstecz, by zobaczyć, co jest przed nami: jaka jest przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie? Postępująca cyfryzacja w miejscu pracy, kryzys energetyczny i transformacja energetyczna, jak też umożliwienie uczącym się zarządzanie karierą zawodową i kształceniem się, powoduje że państwa europejskie aktualizują swoje systemy VET, by nadążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy na umiejętności.

Aktualności - 1 marca 2023 r.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (GUS). Publikacja zawiera ważne statystyki dotyczące Polski, zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe.

Opublikowano:

Aktualności - 27 lutego 2023 r.

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. "Zmiany obejmują wprowadzenie mechanizmu monitorującego sprawność fizyczną uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych (branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników)".

(NIE)równość płci w języku. Warszawska Rada Kobiet razem z Urzędem Miasta, Pełnomocniczką Prezydent ds. Kobiet i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wydała poradnik dla nauczycieli pt. (NIE)równość płci w języku. Cel poradnika: budowanie świadomości, jak ważna jest rola języka w edukacji oraz jak istotne jest stosowanie języka równościowego oraz inkluzywnego.

Język łaciński w szkołach od 1 września 2023 r. Język łaciński może być nauczany m.in. w technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy I technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

Aktualności - 20 lutego 2023 r.

Język łaciński w szkołach od 1 września 2023 r. Język łaciński może być nauczany m.in. w technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy I technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

Aktualności - 7 lutego 2023 r.

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński, uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych, zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie

Aktualności - 6 lutego 2023 r.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2023. Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Aktualności - 4 stycznia 2023 r.

Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś – spot przybliża możliwości rozwoju, które oferuje uczniom współczesna edukacja. Działania i realizowane programy zapewniają nowoczesne pomoce dydaktyczne i wsparcie, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz osiągać sukcesy.

Aktualności - 29 grudnia 2022 r.

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Dz.U. poz. 2811. Załącznik tego rozporządzenia zawiera Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego.

„ABC cyberbezpieczeństwa" od NASK – nowa publikacja opracowana w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która przybliża świat internetu. Omawia cztery obszary kluczowe dla użytkownika sieci: cyberbezpieczeństwo, higienę cyfrową, profilaktykę i wsparcie.

Aktualności - 12 grudnia 2022 r.

MEiN popularyzuje „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem" – poradnik, skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy i ich rodziców. Zawiera informacje o organizacji wolontariatu w szkole. Wydawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Aktualności - 8 listopada 2022 r.

Jak uczyć krytycznego myślenia? | Materiały dydaktyczne. Akademia Fact-Checkingu, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Fundacja Ja, Nauczyciel przygotowały materiały edukacyjne.

Artykuł Godziny rozwoju. Jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie, autor: S. Czachorowski (EDUNEWS.PL).

Publikacje GUS:

Aktualności - 2 listopada 2022 r.

Artykuł Biznes i przedsiębiorczość - szykują się zmiany w ramowych planach nauczania, autor: M. Kowalski.

Artykuł Zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 3 a awans zawodowy – zmiana w Karcie Nauczyciela, autorka: M. Wysocka.

11 listopada – skorzystaj z nowych materiałów edukacyjnych na obchody rocznic historycznych, przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu o współczesnych obliczach patriotyzmu.

Aktualności - 26 października 2022 r.

Publikacja ORE pt. Poznaj Polskę. Organizacja wycieczek dla uczniów. Praktyczny poradnik dla organizatorów, autor: J. Jarosiński.

"Witaj w Polsce!" - broszura dla nastolatków z Ukrainy, została napisana dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Aktualności - 21 października 2022 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Rok szkolny 2023/2024 – Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Artykuły (Portal Samorządowy) pt. Matura 2023. Będzie darmowy kurs dla maturzystów. Cykl spotkań online #Zawodowcy Uniwersytetu SWPS umożliwia poznanie zawodów, a także kierunków studiów, które dają możliwości pracy w określonej branży i do niej przygotowują.

Inwestowanie w edukację. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie.

Dodatkowe informacje: Komunikat w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Scenariusze zajęć z zakresu cyberbezpieczeństwa:

Prawa Autorskie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Aleksandra Mikulska, cyfrowobezpieczni.pl)

Seksting i granice własnej prywatności - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Aktualności - 27 września 2022 r.

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2021/2022 (Urząd Statystyczny w Białymstoku).

Aktualności - 23 września 2022 r.

Artykuły i opracowania (Portal Oświatowy):

 • Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN, autorstwa M. Kowalskiego. Przedmiot zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 r.
 • Nauka zdalna według nowego rozporządzenia, opracowanie: M. Kowalski. Zdalnym nauczaniem objęto: praktyki zawodowe dla uczniów techników, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – w formie projektu edukacyjnego (we współpracy z pracodawcą lub indywidualnym gospodarstwem rolnym) lub wirtualnego przedsiębiorstwa; zajęcia praktyczne – w takim zakresie, w jakim można to pogodzić z programem nauczania zawodu. Niezrealizowane zajęcia praktyczne odłożone zostaną na okres po zawieszeniu zajęć.
 • Mentor a opiekun stażu - porównanie, autor: M. Kowalski.

Aktualności - 1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki. "Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września".

MEiN opublikował informację Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Informacja pt. Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01).