Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 2 listopada 2023 r.

Artykuł pt. Kolejne zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, autor M. Kowalski (Portal Oświatowy).

Aktualności - 31 sierpnia 2023 r.

Informacja MEiN pt. Co nowego w roku szkolnym 2023/2024? Najważniejsze zmiany. "Wśród kompetencji przyszłości ważne miejsce zajmują także umiejętności zawodowe. Zmieniamy oblicze szkolnictwa branżowego i technicznego i przygotowujemy specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki, wspierając w ten sposób rozwój naszego kraju. Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap reformy kształcenia zawodowego – utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to zupełnie nowe placówki w systemie oświaty łączące działalność szkół, uczelni i branż".

Aktualności - 22 sierpnia 2023 r.

MEiN informuje: Ponad 21 mln zł dla województwa podlaskiego na budowę systemu koordynacji kształcenia zawodowego. "Głównym celem powstania Wojewódzkich Zespołów Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie jest wspieranie polityki edukacyjnej województwa na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu oraz koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych. WZK zajmą się też promocją kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie".

Aktualności - 4 sierpnia 2023 r.

Bezpłatna publikacja: Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli, redakcja naukowa M. Zaleska, Warszawa: Difin Sp. z o.o. 2023.

Aktualności - 21 lipca 2023 r.

Nowy numerem tematyczny "Rynku Pracy" MRiPS – Rok 2023, Tom 185, Nr 2. Temat wydania: Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Aktualności - 27 czerwca 2023 r.

MEiN informuje Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023. "Jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki jest budowanie kadr przyszłości w szkole przyszłości. Powodem do podjęcia tego wyzwania jest m.in. transformacja energetyczna, wchodzenie w zupełnie nowe branże przemysłu czy rozwój energetyki jądrowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki mierzy się z tym zadaniem, wdrażając kolejne programy edukacyjne, które pozwalają na unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Wierzymy, że dzięki tym staraniom wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom zarówno przyszłych pracodawców, jak i ambicjom młodych ludzi, którzy staną się liderami przyszłego rynku pracy".

Cyberbezpieczne wakacje. NASK, we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberbezpieczeństwa, przygotował Poradnik Cyberbezpieczne wakacje 2023 oraz szkolenie z cyklu webinariów CYBERTEMATYCZNIE – 29 czerwca 2023 r.

Aktualności - 23 czerwca 2023 r.

Artykuł A. Maliszewskiej (ReferNET Polska, IBE) pt. Raport z badania dobrostanu zawodowego nauczycieli – prezentuje wyniki ogólnopolskiego badania nauczycieli, przeprowadzonego na próbie 7100 osób przez firmę Librus. "W ramach badania dokonano kompleksowego pomiaru:

 • emocji w pracy (pozytywnych i negatywnych), zaangażowania w pracę, relacji ze współpracownikami, poczucia sensu w pracy i poczucia własnej skuteczności,
 • postrzeganego stresu w pracy, objawów wypalenia zawodowego i poczucia braku sensu w pracy.

Wyniki badania pokazały, że nauczyciele wskazywali najwyższy poziom dobrostanu zawodowego w obszarze zaangażowania się w pracę, szczególnie w wymiarze zaangażowania fizycznego i poznawczego, a także poczucia jej sensu".

Artykuł w Serwisie Gazeta SGH pt. Uczmy biznesu i zarządzania w atrakcyjny i rzetelny sposób! „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli" to nowy podręcznik (bezpłatny e-book) dla nauczycieli uczących przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Aktualności - 14 czerwca 2023 r.

Informacja na temat rozwiązań systemowych dotyczących zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki. W piśmie zostały omówione rozwiązania systemowe dotyczące zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualności - 16 maja 2023 r.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – materiały informacyjne MEiN. Cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. "Zagadnienia podejmowane w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki będą skupione wokół szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. W kolejnych produkcjach usłyszymy m.in. o negatywnych skutkach zaburzeń psychicznych (stalking, używki, nowe technologie, social media, e-papierosy, sytuacje przemocowe), wsparciu instytucjonalnym i organizacyjnym, a także o komunikacji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, roli rodziców, pedagogów i psychologów w zakresie wsparcia młodzieży czy świadomości społecznej na temat tego problemu".

Chat GPT - materiał dla nauczycieli. Autor: M. Machura. W Instytucie Badań Edukacyjnych uruchomiony został proces badania potrzeb nauczycieli w zakresie AI i dopasowywania rozwiązań do ich oczekiwań.

Aktualności - 21 kwietnia 2023 r.

CKE opublikowało Informację o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2023 r. (w terminie głównym).

Aktualności - 18 kwietnia 2023 r.

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. W zakładce „Kształcenie zawodowe" można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego.

Aktualności - 29 marca 2023 r.

Artykuł pt. Branżowe Centrum Umiejętności – nowa placówka oświatowa, autor: M. Kowalski (Portal Oświatowy). Branżowe Centra Umiejętności (BCU) będą nowym rodzajem placówek oświatowych, jako uzupełnienie dla centrów kształcenia zawodowego. Rolą BCU będzie kształcenie, szkolenie i egzaminowanie dla uzyskania i uzupełnienia wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. BCU umożliwi też zmianę tych kwalifikacji.

Notatka informacyjna Cedefop pt. Wspólne działania na rzecz atrakcyjnego, włączającego, innowacyjnego, sprawnego i elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Państwa przyjęły w swoich planach różne priorytety zalecenia o kształceniu i szkoleniu zawodowym:

 • Sprawne, odporne i adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe.
 • Elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące ścieżki awansu.
 • Innowacyjne i doskonałe kształcenie i szkolenie zawodowe.
 • Atrakcyjne, nowoczesne i oparte na technologii cyfrowej kształcenie i szkolenie zawodowe.
 • Włączające kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące równe szanse.
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na zapewnieniu jakości.
 • Coraz bliższa współpraca w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Aktualności - 10 marca 2023 r.

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.

Aktualności - 8 marca 2023 r.

Notatka informacyjna Cedefop pt. Spojrzeć wstecz, by zobaczyć, co jest przed nami: jaka jest przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie? Postępująca cyfryzacja w miejscu pracy, kryzys energetyczny i transformacja energetyczna, jak też umożliwienie uczącym się zarządzanie karierą zawodową i kształceniem się, powoduje że państwa europejskie aktualizują swoje systemy VET, by nadążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy na umiejętności.

Aktualności - 1 marca 2023 r.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (GUS). Publikacja zawiera ważne statystyki dotyczące Polski, zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe.

Opublikowano:

Aktualności - 27 lutego 2023 r.

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. "Zmiany obejmują wprowadzenie mechanizmu monitorującego sprawność fizyczną uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych (branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników)".

(NIE)równość płci w języku. Warszawska Rada Kobiet razem z Urzędem Miasta, Pełnomocniczką Prezydent ds. Kobiet i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wydała poradnik dla nauczycieli pt. (NIE)równość płci w języku. Cel poradnika: budowanie świadomości, jak ważna jest rola języka w edukacji oraz jak istotne jest stosowanie języka równościowego oraz inkluzywnego.

Język łaciński w szkołach od 1 września 2023 r. Język łaciński może być nauczany m.in. w technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy I technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

Aktualności - 20 lutego 2023 r.

Język łaciński w szkołach od 1 września 2023 r. Język łaciński może być nauczany m.in. w technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy I technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

Aktualności - 7 lutego 2023 r.

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński, uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych, zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie

Aktualności - 6 lutego 2023 r.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2023. Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Aktualności - 4 stycznia 2023 r.

Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś – spot przybliża możliwości rozwoju, które oferuje uczniom współczesna edukacja. Działania i realizowane programy zapewniają nowoczesne pomoce dydaktyczne i wsparcie, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz osiągać sukcesy.

Aktualności - 29 grudnia 2022 r.

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Dz.U. poz. 2811. Załącznik tego rozporządzenia zawiera Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego.

„ABC cyberbezpieczeństwa" od NASK – nowa publikacja opracowana w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która przybliża świat internetu. Omawia cztery obszary kluczowe dla użytkownika sieci: cyberbezpieczeństwo, higienę cyfrową, profilaktykę i wsparcie.

Aktualności - 12 grudnia 2022 r.

MEiN popularyzuje „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem" – poradnik, skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy i ich rodziców. Zawiera informacje o organizacji wolontariatu w szkole. Wydawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Aktualności - 8 listopada 2022 r.

Jak uczyć krytycznego myślenia? | Materiały dydaktyczne. Akademia Fact-Checkingu, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Fundacja Ja, Nauczyciel przygotowały materiały edukacyjne.

Artykuł Godziny rozwoju. Jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie, autor: S. Czachorowski (EDUNEWS.PL).

Publikacje GUS:

Aktualności - 2 listopada 2022 r.

Artykuł Biznes i przedsiębiorczość - szykują się zmiany w ramowych planach nauczania, autor: M. Kowalski.

Artykuł Zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 3 a awans zawodowy – zmiana w Karcie Nauczyciela, autorka: M. Wysocka.

11 listopada – skorzystaj z nowych materiałów edukacyjnych na obchody rocznic historycznych, przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu o współczesnych obliczach patriotyzmu.

Aktualności - 26 października 2022 r.

Publikacja ORE pt. Poznaj Polskę. Organizacja wycieczek dla uczniów. Praktyczny poradnik dla organizatorów, autor: J. Jarosiński.

"Witaj w Polsce!" - broszura dla nastolatków z Ukrainy, została napisana dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Aktualności - 21 października 2022 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Rok szkolny 2023/2024 – Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Artykuły (Portal Samorządowy) pt. Matura 2023. Będzie darmowy kurs dla maturzystów. Cykl spotkań online #Zawodowcy Uniwersytetu SWPS umożliwia poznanie zawodów, a także kierunków studiów, które dają możliwości pracy w określonej branży i do niej przygotowują.

Inwestowanie w edukację. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie.

Dodatkowe informacje: Komunikat w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Scenariusze zajęć z zakresu cyberbezpieczeństwa:

Prawa Autorskie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Aleksandra Mikulska, cyfrowobezpieczni.pl)

Seksting i granice własnej prywatności - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Aktualności - 27 września 2022 r.

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2021/2022 (Urząd Statystyczny w Białymstoku).

Aktualności - 23 września 2022 r.

Artykuły i opracowania (Portal Oświatowy):

 • Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN, autorstwa M. Kowalskiego. Przedmiot zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 r.
 • Nauka zdalna według nowego rozporządzenia, opracowanie: M. Kowalski. Zdalnym nauczaniem objęto: praktyki zawodowe dla uczniów techników, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – w formie projektu edukacyjnego (we współpracy z pracodawcą lub indywidualnym gospodarstwem rolnym) lub wirtualnego przedsiębiorstwa; zajęcia praktyczne – w takim zakresie, w jakim można to pogodzić z programem nauczania zawodu. Niezrealizowane zajęcia praktyczne odłożone zostaną na okres po zawieszeniu zajęć.
 • Mentor a opiekun stażu - porównanie, autor: M. Kowalski.

Aktualności - 1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki. "Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września".

MEiN opublikował informację Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Informacja pt. Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01).