Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 19 maja 2022 r.

Artykuł Koniec stanu epidemii – czy coś zmieni się w szkołach (Portal Oświatowy).

Publikacje ORE:

"Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej", autorstwa A. Plis.

Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów szkół ponadpodstawowych, autor J. Fazlagić.

Aktualności - 13 maja 2022 r.

Ochrona dobrego imienia nauczyciela w praktyce.

Ocenianie uczniów kończących szkołę – co z przedmiotami, których się nie uczyli, autor J. Miklasiński.

Aktualności - 20 kwietnia 2022 r.

CKE opublikowała Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów 2022.

Aktualności - 13 kwietnia 2022 r.

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego m.in. dla szkół ponadpodstawowych - informacja dostepna jest pod tym adresem.

Aktualności - 8 kwietnia 2022 r.

Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano Poradnik na czas kryzysu i wojny. Materiały dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Na profilu youtube: Singlish Sing & Learn English opublikowano ciekawe materiały dotyczące nauczania języka polskiego jako języka obcego. Materiał dostępny jest pod tym adresem.

Aktualności - 31 marca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przydatnymi w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego. Webinar dostępny jest pod tym adresem, materiały do niego znajdują się tutaj.

Artykuł Szkolenia branżowe nauczycieli przedmiotów zawodowych– w jakim czasie je realizować, autorstwa D. Dwojewskiego.

Aktualności - 30 marca 2022 r.

Ukraiński system oświaty – list Ministra Edukacji i Nauki. Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w celu przybliżenia informacji o ukraińskim systemie oświaty.

CKE o egzaminach dla obywateli Ukrainy (Portal Oświatowy).

"Na dobry początek". Książka dla dzieci ukraińskich już dostępna. Powitalna książka-prezent dla dzieci i rodziców z Ukrainy została przygotowana przez Unię Metropolii Polskich (Portal Samorządowy).

Aktualności - 24 marca 2022 r.

Publikacja Cedefop Edukacja dorosłych: wysokie uznanie, ale niski poziom zaangażowania. W badaniu Cedefop "wykazano, że dorośli w każdym wieku, pracujący we wszystkich zawodach i posiadający wszystkie kwalifikacje dostrzegają potrzebę posiadania nowych umiejętności. Potrzeba ta wydaje się jednak niewystarczająca, by zmotywować dorosłych do uczestnictwa w kształceniu i CVET na pożądanym poziomie. Zwiększenie zaangażowania dorosłych może wymagać nowego, bardziej skoncentrowanego na uczniu podejścia do polityki".

Aktualności - 23 marca 2022 r.

Wraca przysposobienie obronne. Od nowego roku szkolnego w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa mają powrócić elementy przysposobienia obronnego według zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki (Portal Oświatowy).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dz.U. poz. 645

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 644

Na stronie CKE (http://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/) dostępne są materiały w języku ukraińskim:

 1. Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie
 2. Zadania w języku ukraińskim

Kształcenie uczniów z Ukrainy. 12 ważnych zmian w nowym rozporządzeniu (Portal Oświatowy)

Aktualności - 21 marca 2022 r.

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE udostępnia publikację „Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi" autorstwa dr Tomasz Knopika.

Bezpłatny e-book pt. "Siła różnorodności" pod redakcją prof. Marka Kaczmarzyka. Publikacja została opracowana na podstawie VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, EduAkcja Sp. z o.o.

Aktualności - 18 marca 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. poz. 609

Dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z ukraińskimi nauczycielami, przygotowali poradniki przedmiotowe dla nauczycieli przyjmujących ukraińskie dzieci w swoich klasach. W poradniku znajdują się treści z zakresu:

- języka ojczystego,
- matematyki,
- historii,
- biologii z przyrodą,
- pracy wychowawczej.

Aktualności - 16 marca 2022 r.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało poprawione wydanie poradnika Budowanie porozumienia w szkole. Treści zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne.

Aktualności - 11 marca 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. poz. 573

Artykuł Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 rozwiązania dotyczące nauczycieli (aktualizacja), autorstwa A. Trochimiuk (Portal Oświatowy). Projekt przewiduje m.in. możliwość zatrudnienia w szkole nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom ponad ustawowy limit, zawiera także odstąpienie od wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na stanowisku pomocy nauczyciela.

Artykuł Limit godzin ponadwymiarowych – niebawem będzie można go przekroczyć (Portal Oświatowy).

Artykuł Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja, autorstwa K. Śliwowskiego (Sektor 3.0).

Artykuł Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole, autorstwa I. Cugier (EDUNEWS.PL), zawierający propozycje pomocy, m.in. w zakresie nauki języka i komunikacji, integracji i współpracy w szkole, edukacji online.

Publikacje Cedefop:

Aktualności - 10 marca 2022 r.

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy. Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do e-materiałów do nauczania i uczenia się przedmiotów.

UNICEF przygotował wskazówki dla rodziców i opiekunów, jak rozmawiać z dziećmi w czasie niepewności i stresu związanego np. z wojną. Tekst jest dostępny także w ukraińskiej wersji językowej.

Jak rozmawiać z uczniami o wydarzeniach w Ukrainie? oraz Jak rozmawiać o emocjach w kryzysie? - artykuły Z. Czechowskiej (EDUNEWS.PL).

Dzieci czują nasze emocje - artykuł M. Wysockiej (EDUNEWS.PL).

Publikacje ORE:

Aktualności - 3 marca 2022 r.

CKE opublikowała prezentację pt. Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024, opisującą najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach:

1) Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum),

2) Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum).

Aktualności - 28 lutego 2022 r.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, a także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. W materiale są rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Aktualności - 24 lutego 2022 r.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu.

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili 21.02.22 r. do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób zaktualizowano wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Aktualności - 18 lutego 2022 r.

Artykuł Sztuka wystąpień publicznych przed monitorem, autorstwa F. Jędrucha.

Publikacja ORE pt. Dobrze ze złością. Jak wspierać dzieci i młodzież w konstruktywnym radzeniu sobie ze złością, autorstwa K. Zawiszy-Mlost.

"Dostępny UMCS" - przydatne poradniki. W ramach projektu "Dostępny UMCS" powstały dwa ważne poradniki, umożliwiające udzielanie właściwego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Aktualności - 9 lutego 2022 r.

Artykuł Wizerunek nauczyciela w czasie nauki zdalnej – jakiej ochronie podlega, autorstwa M. Łyszczarza (Portal Oświatowy).

Artykuł pt. Jitsi Meet – bezpłatna i w pełni funkcjonalna alternatywa dla Google Meet, Zoom i Microsoft Teams, autorstwa M. Serwińskiego (ngo.pl).

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Dz.U. poz. 120

W czasopiśmie "Języki Obce w Szkole" ukazał się artykuł autorstwa Marcina Hościłowicza, nauczyciela doradcy metodycznego SODN. Zachęcamy do lektury pod tym adresem.

Aktualności - 2 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Dz.U. poz. 120

Aktualności - 28 stycznia 2022 r.

Opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Dz.U. poz. 204

Aktualności - 24 stycznia 2022 r.

MEiN informuje: Przedmiot Biznes i zarządzanie – od września 2023 roku w polskich szkołach.

MEiN – Informacja dla szkół w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych. W materiałach są m.in. odnośniki do scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych oraz plakaty dotyczące szczepień. W ten sposób chcemy zachęcić szkoły i placówki do wzmocnienia działań profilaktycznych chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Aplikacje mobilne - czy nasze dzieci są bezpieczne? Wszystko, co trzeba wiedzieć o aplikacjach – Raport Dyżurnet.pl. Najważniejsze cele raportu: wskazanie ogólnych potencjalnych zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci i młodzież oraz stworzenie rekomendacji dla opiekunów, na co powinni zwracać szczególną uwagę, podczas sprawdzania, czy dana aplikacja jest dostosowana do wieku podopiecznych.

Artykuł Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w elastycznej przestrzeni szkoły, autorstwa B. Ostrowskiej (EDUNEWS.PL).

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021, GUS – zawiera informacje m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, środowisku i zasobach naturalnych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Aktualności - 4 stycznia 2022 r.

Opublikowane przez CKE:

Aktualności - 23 grudnia 2021 r.

Świeże spojrzenie na profesjonalizm doradcy zawodowego.

Notatka informacyjna Cedefop ukazuje nowe spojrzenie na temat modernizowania przez kraje systemów i usług poradnictwa zawodowego. W zależności od miejsca świadczenia usług, kontekstu krajowego i grup docelowych, w portfolio kompetencji doradcy znajdują się:

 • kompleksowa, aktualna wiedza z zakresu wykonywanej pracy;
 • opanowanie najnowszych technik poradnictwa,
 • zaawansowane i zorientowane na klienta umiejętności komunikowania się,
 • znajomość metod prowadzenia badań przesiewowych i dokonywania oceny,
 • umiejętność strategicznego posługiwania się zestawem współpracujących usług społecznych,
 • wysoki poziom umiejętności psychologicznych, społecznych i emocjonalnych.

Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji. Raport z badań, autorstwa M. Pachockiego i A. Smolak. Raport zawiera wyniki dwóch badań zrealizowanych na zlecenie FRSE, dotyczących współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem edukacji, w szczególności z placówkami kształcenia zawodowego

Aktualności - 21 grudnia 2021 r.

MEiN informuje: Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień. "Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.).

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy.

Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu".

Na stronie Leader100 – Fundacji można pobrać e-booki dla kompetencji ODPOWIEDZIALNOŚĆ, które Fundacja udostępnia wszystkim szkołom i rodzinom we wspólnej akcji z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiały te są dostępne dla rodziców oraz nauczycieli dzieci i młodzieży od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum i technikum.

Artykuł pt. Nauczanie zdalne to niekoniecznie praca zdalna, autorstwa M. Kowalskiego (Portal Oświatowy).

Infografika: Rewolucja w Karcie Nauczyciela – czas pracy (Portal Oświatowy).

Wideoporada: Rewolucja w awansie zawodowym – jakie zmiany planuje MEiN? (Portal Oświatowy).

MEiN informuje Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Zmiany dotyczą m.in. dodania przepisu umożliwiającego w branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. "Proponowane rozwiązanie ułatwi szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach uruchomienie tego kształcenia pomimo mniejszej liczby uczniów w danym zawodzie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego nadal będą odbywały się odrębnie dla każdego zawodu".

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki).

Aktualności - 8 grudnia 2021 r.

Młodzi Polacy na rynku pracy w „nowej normalności" – raport przygotowany przez PwC, Well.HR i Absolvent Consulting

Aktualności - 26 listopada 2021 r.

Publikacje:

Aktualności - 23 listopada 2021 r.

W odpowiedzi na nowe wymogi w zakresie umiejętności przedsiębiorstwa mogą zatrudnić pracowników z nowym zestawem umiejętności lub wypracować umiejętności wewnątrz organizacji. Większość środków finansowych i innych zasobów przeznaczonych na rozwijanie umiejętności w przedsiębiorstwach dotyczy uczenia się formalnego i pozaformalnego. "W różnych sektorach występują różne sposoby uczenia się: w 2019 r. szkolenia dominowały w sektorze usług finansowych (31%), uczenie się od współpracowników przeważało w przemyśle (47%), a uczenie się przez działanie – w transporcie i innych usługach (w obu przypadkach 20%)".

Zachęcamy do zapoznania się z notatką informacyjną CEDEFOP

Aktualności - 17 listopada 2021 r.

MEiN informuje

Nowe przepisy w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 2047.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Aktualności - 9 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 945 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 września 2021 r. w sprawie ustalania zasad wglądów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne od września 2021 r. do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualności - 8 listopada 2021 r.

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli, prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Dla nauczycieli, edukatorów oraz pracowników socjalnych bezpłatne szkolenie online w ramach projektu PRECOBIAS, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej projekt zapobiegania radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases), skierowanego do osób pracujących z młodzieżą, które chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak można jemu przeciwdziałać. Rejestracja na szkolenie –https://mooc.precobias.eu/

MEiN informuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy do lektury:

Aktualności - 18 października 2021 r.

MEiN informuje „WF z AWF" – trwają zapisy na szkolenia. Akademie Wychowania Fizycznego prowadzą nabór na szkolenia dla nauczycieli w ramach I etapu programu. Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w I etapie projektu oraz zdobyli certyfikat, mogą zgłosić się do Sport Klubów, czyli do II etapu programu „WF z AWF".

Artykuł Jak przekształcić artykuł w infografikę? (Sektor 3).

IBE informuje

Pierwsza szkoła branżowa w Polsce wdraża do programu nauczania kwalifikację rynkową - "Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM". Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w roku szkolnym 2021/2022 wdraża modyfikację programu nauczania zawodu technik ekonomista.

Publikacja ORE: Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na III etapie edukacyjnym. Poradnik metodyczny, autorstwa T. Wójtowicza.

NASK informuje Temat lekcji: fomo i problemowe używanie internetu wśród uczniów. Nauczyciele mogą skorzystać z materiałów przygotowanych w ramach cyklu „Bezpieczni w sieci z OSE" – publikacji „FOMO i problemowe używanie internetu. Poradnik dla nauczycieli"; scenariusza lekcji i infografik, eksperckiego webinaru poruszającego temat nadmiernego korzystania z telefonu, internetu, mediów społecznościowych i gier cyfrowych.

Aktualności - 11 października 2021 r.

MEiN informuje:

Podwyżki dla nauczycieli, więcej czasu dla ucznia i mniej biurokracji – zmieniamy status zawodowy nauczyciela.

Ważne informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Artykuł Kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Aktualności - 21 września 2021 r.

Europejski Dzień Języków - 26.09.2021 r.

Publikacja EDUKACJA W DRODZE. Edukacyjny powerbank do pracy z różnymi grupami, autorstwa M. Bartosiewicz-Niziołek, C. Bernabei, A. Borek i in., wydana w 2020 r. przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, w ramach Projektu EDUCATION BY THE WAY.

Poradnik wychow@wcy – materiał, który ma pomóc zadbać o dobrostan uczniów polskich szkół.

Aktualności - 8 września 2021 r.

800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy".

Cel infolinii: profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19.

Aktualności - 3 września 2021 r.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 już dostępna.

Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy.

W 2021 roku Europejski Tydzień Kodowania odbędzie się w dniach od 9 do 24 października.

Nauka kodowania pomaga zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom, więc dołącz do organizatorów i uczestników wydarzeń.

Zmiany w nadzorze pedagogicznym – rozporządzenie podpisane.

"Po wejściu w życie rozporządzenia nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach:

 1. kontroli;
 2. wspomagania.

Kontrola będzie prowadzona w szkole lub placówce, odpowiednio do zakresu nadzoru pedagogicznego wynikającego z art. 55 ustawy – Prawo oświatowe, w celu oceny:

 1. stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
 2. przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce;
 3. efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki".

Aktualności - 26 sierpnia 2021 r.

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Od 15 sierpnia br. Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej. Szkoły otrzymają dodatkowe pakiety edukacyjne – filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną. W sierpniu br. odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych.

 • Aktualne informacje na temat przygotowań do nowego roku szkolnego 2021/2022 w specjalnej zakładce.

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane. Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie: podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia; ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Opublikowano:

CKE opublikowała: