Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 23 września 2022 r.

Artykuły i opracowania (Portal Oświatowy):

 • Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN, autorstwa M. Kowalskiego. Przedmiot zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 r.
 • Nauka zdalna według nowego rozporządzenia, opracowanie: M. Kowalski. Zdalnym nauczaniem objęto: praktyki zawodowe dla uczniów techników, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – w formie projektu edukacyjnego (we współpracy z pracodawcą lub indywidualnym gospodarstwem rolnym) lub wirtualnego przedsiębiorstwa; zajęcia praktyczne – w takim zakresie, w jakim można to pogodzić z programem nauczania zawodu. Niezrealizowane zajęcia praktyczne odłożone zostaną na okres po zawieszeniu zajęć.
 • Mentor a opiekun stażu - porównanie, autor: M. Kowalski.

Aktualności - 1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki. "Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września".

MEiN opublikował informację Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Informacja pt. Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01).

Aktualności - 4 lipca 2022 r.

Bezpieczna podróż autobusem – materiały informacyjne dla rodziców, opiekunów i organizatorów wypoczynku.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki – organizacja wypoczynku „Lato 2022".

Aktualności - 28 czerwca 2022 r.

Nowa oferta programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej na rok szkolny 2022/2023.

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 przez MEiN. "Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Było to możliwe w sytuacji, gdy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. [...] Na wniosek Komisji Europejskiej został opracowany Krajowy plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. To materiał informacyjny, który obejmuje m.in. planowane w latach 2022-2025 działania resortów w tym obszarze".

Aktualności - 23 czerwca 2022 r.

Publikacje ORE:

Publikacje Instytutu Kościuszki:

Walka z dezinformacją i weryfikacja treści publikowanych w mediach społecznościowych. Kampania jest skierowana do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. Ma na celu walkę z dezinformacją oraz naukę krytycznego podejścia do treści publikowanych w mediach społecznościowych i internecie. W jej ramach powstaną materiały informacyjne, scenariusze lekcji, ćwiczenia praktyczne.

Zjawisko dezinformacji – materiały edukacyjne NASK. Eksperci opracowali materiały edukacyjne na temat zjawiska dezinformacji, w tym konspekty lekcji dla klas szkół ponadpodstawowych. Materiały mają zwrócić uwagę młodych ludzi na konsekwencje związane z rozpowszechnianiem nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji.

Aktualności - 22 czerwca 2022 r.

Raport z badań: Młodzież na rzecz globalnych wyzwań 2022, publikacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na stronie: https://www.ore.edu.pl/2021/12/modelowe-programy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-i-kursow-umiejetnosci-zawodowych/ są już opublikowane programy KKZ_KUZ.

Publikacja Cedefop Kształcenie i szkolenie zawodowe kołem ratunkowym. Komisja Europejska zgłosiła wiele działań państw członkowskich, finansowanych w ramach NextGenerationEU, których celem jest przede wszystkim wspieranie dzieci i młodzieży. Dotyczą one dostępności i włączenia społecznego w zakresie kształcenia i szkolenia, wspierania zatrudnienia dla młodzieży – mogą pomóc złagodzić trudną sytuację osób młodych, które nie pracują, nie kształcą się, nie szkolą się w zawodzie.

Aktualności - 10 czerwca 2022 r.

MEiN – Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Artykuł Egzaminy zawodowe na półmetku. Teraz liczy się wiedza praktyczna, autorstwa B. Bugdalskiego (Portal Samorządowy). Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca 2022 r. W formule 2017 będzie zdawać ponad 27 tys. osób w 179 kwalifikacjach, a w formule 2012 – ponad 350 osób w 91 kwalifikacjach. Egzaminy praktyczne dla zdających w formule 2012 i 2017 zaczną się 21 czerwca i potrwają do 22 lipca 2022 r. CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych. Na stronie CKE 24 czerwca 2022 r. po godz. 16.00 zostaną udostępnione klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2012 i 2017.

Aktualności - 9 czerwca 2022 r.

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa stały się faktem. Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia podstawa programowa dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa została poszerzona o treści dotyczące: obronności państwa, umiejętności strzelectwa, radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi, podstaw ratownictwa.

Aktualności - 7 czerwca 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 6 maja 2022 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Oświata w Krajowym Planie Odbudowy – wsparcie kształcenia zawodowego w Polsce. Planowane jest utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności oraz budowa, wyposażenie i funkcjonowanie centrum doradztwa i poradnictwa zawodowego „Kraina zawodów". "Wsparcie będzie również przeznaczone na organizację ogólnopolskiego konkursu umiejętności zawodowych PolSkills czy koordynację działań w regionach na rzecz kształcenia zawodowego"(Portal Oświatowy).

Aktualności - 23 maja 2022 r.

Artykuł Prezydent podpisał nowelizację o m.in. egzaminach i zatrudnianiu psychologów w szkołach (Serwis Samorządowy PAP).

Artykuł Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana! Będą zmiany w egzaminach i zatrudnianiu specjalistów, autorstwa M. Fidler (Portal Oświatowy). Wprowadzono m.in. obowiązek posiadania akredytacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Artykuł Poznaj nowe rozwiązania w zakresie nauki zdalnej (Portal Oświatowy).

Aktualności - 19 maja 2022 r.

Artykuł Koniec stanu epidemii – czy coś zmieni się w szkołach (Portal Oświatowy).

Publikacje ORE:

"Przygoda uczenia. Techniki efektywnej nauki w praktyce szkolnej", autorstwa A. Plis.

Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów szkół ponadpodstawowych, autor J. Fazlagić.

Aktualności - 13 maja 2022 r.

Ochrona dobrego imienia nauczyciela w praktyce.

Ocenianie uczniów kończących szkołę – co z przedmiotami, których się nie uczyli, autor J. Miklasiński.

Aktualności - 20 kwietnia 2022 r.

CKE opublikowała Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów 2022.

Aktualności - 13 kwietnia 2022 r.

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego m.in. dla szkół ponadpodstawowych - informacja dostepna jest pod tym adresem.

Aktualności - 8 kwietnia 2022 r.

Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano Poradnik na czas kryzysu i wojny. Materiały dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Na profilu youtube: Singlish Sing & Learn English opublikowano ciekawe materiały dotyczące nauczania języka polskiego jako języka obcego. Materiał dostępny jest pod tym adresem.

Aktualności - 31 marca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przydatnymi w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego. Webinar dostępny jest pod tym adresem, materiały do niego znajdują się tutaj.

Artykuł Szkolenia branżowe nauczycieli przedmiotów zawodowych– w jakim czasie je realizować, autorstwa D. Dwojewskiego.

Aktualności - 30 marca 2022 r.

Ukraiński system oświaty – list Ministra Edukacji i Nauki. Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w celu przybliżenia informacji o ukraińskim systemie oświaty.

CKE o egzaminach dla obywateli Ukrainy (Portal Oświatowy).

"Na dobry początek". Książka dla dzieci ukraińskich już dostępna. Powitalna książka-prezent dla dzieci i rodziców z Ukrainy została przygotowana przez Unię Metropolii Polskich (Portal Samorządowy).

Aktualności - 24 marca 2022 r.

Publikacja Cedefop Edukacja dorosłych: wysokie uznanie, ale niski poziom zaangażowania. W badaniu Cedefop "wykazano, że dorośli w każdym wieku, pracujący we wszystkich zawodach i posiadający wszystkie kwalifikacje dostrzegają potrzebę posiadania nowych umiejętności. Potrzeba ta wydaje się jednak niewystarczająca, by zmotywować dorosłych do uczestnictwa w kształceniu i CVET na pożądanym poziomie. Zwiększenie zaangażowania dorosłych może wymagać nowego, bardziej skoncentrowanego na uczniu podejścia do polityki".

Aktualności - 23 marca 2022 r.

Wraca przysposobienie obronne. Od nowego roku szkolnego w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa mają powrócić elementy przysposobienia obronnego według zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki (Portal Oświatowy).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dz.U. poz. 645

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 644

Na stronie CKE (http://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/) dostępne są materiały w języku ukraińskim:

 1. Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie
 2. Zadania w języku ukraińskim

Kształcenie uczniów z Ukrainy. 12 ważnych zmian w nowym rozporządzeniu (Portal Oświatowy)

Aktualności - 21 marca 2022 r.

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE udostępnia publikację „Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi" autorstwa dr Tomasz Knopika.

Bezpłatny e-book pt. "Siła różnorodności" pod redakcją prof. Marka Kaczmarzyka. Publikacja została opracowana na podstawie VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, EduAkcja Sp. z o.o.

Aktualności - 18 marca 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. poz. 609

Dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z ukraińskimi nauczycielami, przygotowali poradniki przedmiotowe dla nauczycieli przyjmujących ukraińskie dzieci w swoich klasach. W poradniku znajdują się treści z zakresu:

- języka ojczystego,
- matematyki,
- historii,
- biologii z przyrodą,
- pracy wychowawczej.

Aktualności - 16 marca 2022 r.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało poprawione wydanie poradnika Budowanie porozumienia w szkole. Treści zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne.

Aktualności - 11 marca 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. poz. 573

Artykuł Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 rozwiązania dotyczące nauczycieli (aktualizacja), autorstwa A. Trochimiuk (Portal Oświatowy). Projekt przewiduje m.in. możliwość zatrudnienia w szkole nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom ponad ustawowy limit, zawiera także odstąpienie od wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na stanowisku pomocy nauczyciela.

Artykuł Limit godzin ponadwymiarowych – niebawem będzie można go przekroczyć (Portal Oświatowy).

Artykuł Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja, autorstwa K. Śliwowskiego (Sektor 3.0).

Artykuł Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole, autorstwa I. Cugier (EDUNEWS.PL), zawierający propozycje pomocy, m.in. w zakresie nauki języka i komunikacji, integracji i współpracy w szkole, edukacji online.

Publikacje Cedefop:

Aktualności - 10 marca 2022 r.

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy. Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do e-materiałów do nauczania i uczenia się przedmiotów.

UNICEF przygotował wskazówki dla rodziców i opiekunów, jak rozmawiać z dziećmi w czasie niepewności i stresu związanego np. z wojną. Tekst jest dostępny także w ukraińskiej wersji językowej.

Jak rozmawiać z uczniami o wydarzeniach w Ukrainie? oraz Jak rozmawiać o emocjach w kryzysie? - artykuły Z. Czechowskiej (EDUNEWS.PL).

Dzieci czują nasze emocje - artykuł M. Wysockiej (EDUNEWS.PL).

Publikacje ORE:

Aktualności - 3 marca 2022 r.

CKE opublikowała prezentację pt. Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024, opisującą najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach:

1) Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum),

2) Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum).

Aktualności - 28 lutego 2022 r.

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Minister Edukacji i Nauki przekazał dyrektorom szkół i organom prowadzącym informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie, a także dodatkowe informacje na temat wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. W materiale są rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Aktualności - 24 lutego 2022 r.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu.

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili 21.02.22 r. do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób zaktualizowano wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Aktualności - 18 lutego 2022 r.

Artykuł Sztuka wystąpień publicznych przed monitorem, autorstwa F. Jędrucha.

Publikacja ORE pt. Dobrze ze złością. Jak wspierać dzieci i młodzież w konstruktywnym radzeniu sobie ze złością, autorstwa K. Zawiszy-Mlost.

"Dostępny UMCS" - przydatne poradniki. W ramach projektu "Dostępny UMCS" powstały dwa ważne poradniki, umożliwiające udzielanie właściwego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Aktualności - 9 lutego 2022 r.

Artykuł Wizerunek nauczyciela w czasie nauki zdalnej – jakiej ochronie podlega, autorstwa M. Łyszczarza (Portal Oświatowy).

Artykuł pt. Jitsi Meet – bezpłatna i w pełni funkcjonalna alternatywa dla Google Meet, Zoom i Microsoft Teams, autorstwa M. Serwińskiego (ngo.pl).

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Dz.U. poz. 120

W czasopiśmie "Języki Obce w Szkole" ukazał się artykuł autorstwa Marcina Hościłowicza, nauczyciela doradcy metodycznego SODN. Zachęcamy do lektury pod tym adresem.

Aktualności - 2 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Dz.U. poz. 120

Aktualności - 28 stycznia 2022 r.

Opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Dz.U. poz. 204

Aktualności - 24 stycznia 2022 r.

MEiN informuje: Przedmiot Biznes i zarządzanie – od września 2023 roku w polskich szkołach.

MEiN – Informacja dla szkół w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych. W materiałach są m.in. odnośniki do scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych oraz plakaty dotyczące szczepień. W ten sposób chcemy zachęcić szkoły i placówki do wzmocnienia działań profilaktycznych chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Aplikacje mobilne - czy nasze dzieci są bezpieczne? Wszystko, co trzeba wiedzieć o aplikacjach – Raport Dyżurnet.pl. Najważniejsze cele raportu: wskazanie ogólnych potencjalnych zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci i młodzież oraz stworzenie rekomendacji dla opiekunów, na co powinni zwracać szczególną uwagę, podczas sprawdzania, czy dana aplikacja jest dostosowana do wieku podopiecznych.

Artykuł Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w elastycznej przestrzeni szkoły, autorstwa B. Ostrowskiej (EDUNEWS.PL).

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021, GUS – zawiera informacje m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, środowisku i zasobach naturalnych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.

Aktualności - 4 stycznia 2022 r.

Opublikowane przez CKE:

Aktualności - 23 grudnia 2021 r.

Świeże spojrzenie na profesjonalizm doradcy zawodowego.

Notatka informacyjna Cedefop ukazuje nowe spojrzenie na temat modernizowania przez kraje systemów i usług poradnictwa zawodowego. W zależności od miejsca świadczenia usług, kontekstu krajowego i grup docelowych, w portfolio kompetencji doradcy znajdują się:

 • kompleksowa, aktualna wiedza z zakresu wykonywanej pracy;
 • opanowanie najnowszych technik poradnictwa,
 • zaawansowane i zorientowane na klienta umiejętności komunikowania się,
 • znajomość metod prowadzenia badań przesiewowych i dokonywania oceny,
 • umiejętność strategicznego posługiwania się zestawem współpracujących usług społecznych,
 • wysoki poziom umiejętności psychologicznych, społecznych i emocjonalnych.

Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji. Raport z badań, autorstwa M. Pachockiego i A. Smolak. Raport zawiera wyniki dwóch badań zrealizowanych na zlecenie FRSE, dotyczących współpracy polskich przedsiębiorstw z sektorem edukacji, w szczególności z placówkami kształcenia zawodowego

Aktualności - 21 grudnia 2021 r.

MEiN informuje: Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień. "Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.).

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy.

Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu".

Na stronie Leader100 – Fundacji można pobrać e-booki dla kompetencji ODPOWIEDZIALNOŚĆ, które Fundacja udostępnia wszystkim szkołom i rodzinom we wspólnej akcji z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiały te są dostępne dla rodziców oraz nauczycieli dzieci i młodzieży od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum i technikum.

Artykuł pt. Nauczanie zdalne to niekoniecznie praca zdalna, autorstwa M. Kowalskiego (Portal Oświatowy).

Infografika: Rewolucja w Karcie Nauczyciela – czas pracy (Portal Oświatowy).

Wideoporada: Rewolucja w awansie zawodowym – jakie zmiany planuje MEiN? (Portal Oświatowy).

MEiN informuje Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Zmiany dotyczą m.in. dodania przepisu umożliwiającego w branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. "Proponowane rozwiązanie ułatwi szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach uruchomienie tego kształcenia pomimo mniejszej liczby uczniów w danym zawodzie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego nadal będą odbywały się odrębnie dla każdego zawodu".

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki).

Aktualności - 8 grudnia 2021 r.

Młodzi Polacy na rynku pracy w „nowej normalności" – raport przygotowany przez PwC, Well.HR i Absolvent Consulting

Aktualności - 26 listopada 2021 r.

Publikacje:

Aktualności - 23 listopada 2021 r.

W odpowiedzi na nowe wymogi w zakresie umiejętności przedsiębiorstwa mogą zatrudnić pracowników z nowym zestawem umiejętności lub wypracować umiejętności wewnątrz organizacji. Większość środków finansowych i innych zasobów przeznaczonych na rozwijanie umiejętności w przedsiębiorstwach dotyczy uczenia się formalnego i pozaformalnego. "W różnych sektorach występują różne sposoby uczenia się: w 2019 r. szkolenia dominowały w sektorze usług finansowych (31%), uczenie się od współpracowników przeważało w przemyśle (47%), a uczenie się przez działanie – w transporcie i innych usługach (w obu przypadkach 20%)".

Zachęcamy do zapoznania się z notatką informacyjną CEDEFOP

Aktualności - 17 listopada 2021 r.

MEiN informuje

Nowe przepisy w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz. 2047.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Aktualności - 9 listopada 2021 r.

Zarządzenie nr 945 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 września 2021 r. w sprawie ustalania zasad wglądów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne od września 2021 r. do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualności - 8 listopada 2021 r.

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli, prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Dla nauczycieli, edukatorów oraz pracowników socjalnych bezpłatne szkolenie online w ramach projektu PRECOBIAS, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej projekt zapobiegania radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases), skierowanego do osób pracujących z młodzieżą, które chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak można jemu przeciwdziałać. Rejestracja na szkolenie –https://mooc.precobias.eu/

MEiN informuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy do lektury: