Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Ogólnopolski Dzień Kompetencji Cyfrowych w Szkołach

MEiN informuje 12 września Ogólnopolskim Dniem Kompetencji Cyfrowych w Szkołach. "Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Kompetencji Cyfrowych w Szkołach uczniowie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce otrzymają bezpłatny dostęp do wirtualnej platformy edukacyjnej Minecraft Education, która pozwoli rozwijać kompetencje przyszłości podczas zajęć lekcyjnych".

Raporty - umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z raportami powstałymi w ramach projektu pt. „Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19"

Osoby elastyczne, które dostosują się do zmian. Pracownicy, którzy sprawnie korzystają z komputera a może Ci, którzy opanowali Chat GPT? Jakich ludzi potrzebują firmy? Kto jest teraz najbardziej potrzebny na rynku pracy?

Najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2023/2024

Informacja MEiN pt. Co nowego w roku szkolnym 2023/2024? Najważniejsze zmiany. "Wśród kompetencji przyszłości ważne miejsce zajmują także umiejętności zawodowe. Zmieniamy oblicze szkolnictwa branżowego i technicznego i przygotowujemy specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki, wspierając w ten sposób rozwój naszego kraju. Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap reformy kształcenia zawodowego – utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą to zupełnie nowe placówki w systemie oświaty łączące działalność szkół, uczelni i branż".

Zmiany w prawie oświatowym - czas pracy nauczyciela

Zachęcamy do lektury artykułu pt. Rok szkolny 2023/2024 – zestawienie zmian w prawie oświatowym, autorstwa M. Fidler (Portal Oświatowy).

"W roku szkolnym 2023/2024 możliwe będzie przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych – ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela w przypadku nauczyciela:

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia (art. 93b Karty Nauczyciela)".

Wyniki wstępne GUS - edukacja w roku szkolnym 2022/2023

Edukacja w roku szkolnym 2022/2023 (wyniki wstępne) GUS. "[...] do 1861 techników uczęszczało 711,1 tys. uczniów [...] Do 1672 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 195,1 tys. uczniów [...] Kształcenie w 226 branżowych szkołach II stopnia kontynuowało 11,4 tys. uczniów [...] Po raz pierwszy odnotowano 0,9 tys. absolwentów tych szkół – stanowili oni 0,3% absolwentów szkół ponadpodstawowych. [...] W roku szkolnym 2022/23 funkcjonowało 1287 szkół policealnych (o 70 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których zawodu uczyło się 234,8 tys. uczniów (odpowiednio o 2,1 tys. więcej)".