Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Akredytacja Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty nr NP.5470.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. uzyskał akredytację stanowiącą potwierdzenie wysokiej jakości prowadzenia form doskonalenia nauczycieli.

W wyniku oceny działalności stwierdzono, że Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach spełnia wszystkie kryteria określone w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe, w szczególności:

1) prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;

2) organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,

b) sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;

3) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;

4) wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;

5) opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;

6) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;

7) zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego

nauczycieli;

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;

10) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

Treść wniosku o uzyskanie akredytacji została uzgodniona i podpisana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Wstępnej oceny działalności placówki w oparciu o złożony wniosek dokonano w dniu 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wizyta zespołu akredytacyjnego odbyła się 26 czerwca 2024 r.

Program wizyty akredytacyjnej obejmował w szczególności zapoznanie się zespołu akredytacyjnego z:

  • dokumentacją kursów kwalifikacyjnych i rejestrem kursów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez SODN w Suwałkach;
  • rejestrem zaświadczeń wydanych nauczycielom, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego;
  • dokumentacją potwierdzającą, że osoby prowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć;
  • dokumentacją potwierdzającą, że SODN w Suwałkach zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są one prowadzone;
  • możliwościami zapewnienia przez SODN w Suwałkach sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki form realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podlaski Kurator Oświaty przyznał akredytację Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

1. Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.

3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.

7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne

MEN informuje Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne. "Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty".

Praca SODN w dniu 31 maja 2024 r.

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach będzie nieczynny.

Konferencja naukowa PUZ - Synergia nauki, gospodarki i społeczeństwa w dobie dynamicznych zmian. Ujęcie ekonomiczne, filologiczne i pedagogiczne - 14 czerwca 2024 r.

Więcej informacji

Warsztaty "CoSpaces – programowanie wirtualnej rzeczywistości" - 22 maja 2024 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "CoSpaces – programowanie wirtualnej rzeczywistości", które odbęda się 22 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, sala 011.

Zapisy: http://tiny.cc/dkatxz

Platforma CoSpaces jest narzędziem do tworzenia, udostępniania i eksplorowania wirtualnych środowisk 3D. Działa w przeglądarce internetowej.

Dzięki CoSpaces możesz łatwo projektować własne światy w wirtualnej rzeczywistości, a także dzielić się nimi z innymi użytkownikami.

Jej intuicyjny interfejs i bogate możliwości sprawiają, że jest świetnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych twórców.

Wirtualną rzeczywistość można wczytać do Gogli VR.

Matura 2024

Matura 2024. Harmonogram egzaminów. Tegoroczny egzamin maturalny rozpoczyna się 7 maja 2024 r. "Przystąpi do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca 2024 r.".

Praca SODN w dniu 2 maja 2024 r.

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach będzie nieczynny.