Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Ogólna Klauzula Informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

SUWALSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, należytego wykonania zawartych umów, organizacji przedsięwzięć i wykonania innych zadań Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, reprezentowany przed Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach , adres e-mail: dyrektor@sodn.suwalki.eu
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@sodn.suwalki.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  1. wykonania zadań statutowych Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. relizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp. itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych .
 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. przez czas wykonania zadań statutowych Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub,
  2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub,
  3. przez czas, w którym Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statutowych i inych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  1. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. prawo przenoszenia danych,
  6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiazani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.