Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kursy i dłuższe formy doskonalenia

Nabór - Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Zakres tematyczny kursu:
- przywództwo edukacyjne w szkole,
- przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
- polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Czas trwania kursu: sierpień 2023 roku – maj 2024 roku

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za kurs: 990 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór - Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2022/2023

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kurs będzie realizowany według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty. Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, a także poszerzeniem wiedzy z zakresu zagadnień biomedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w kontekście nauczanego przedmiotu oraz metodyki i dydaktyki zajęć.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-wdzwr

Zgłoszenia do 16 grudnia 2022 roku.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele (w rozumieniu Karty Nauczyciela).

Zakres tematyczny kursu:
- podstawy wychowania do życia w rodzinie,
- zagadnienia biomedyczne,
- zagadnienia seksuologiczne,
- zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne,
- metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Czas trwania kursu: styczeń 2023 roku – listopad 2023 roku.

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 240 plus 60 godzin praktyk

Opłata za kurs: 1.800 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2022/2023

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych nabyciem uprawnień nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Daje przygotowanie pedagogiczne do praktycznego nauczania zawodu w szkołach zawodowych, warsztatach, centrach kształcenia zawodowego. Kurs przygotowuje nauczyciel do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w swojej specjalności.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-naucz-pnz

Zakres tematyczny kursu:
- wiedza o nauczaniu i wychowaniu,
- metodyka nauczania.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy zgodnie z harmonogramem podanym po rozpoczęciu kursu (możliwe będzie również ustalenie terminów zajęć z uczestnikami).

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: październik 2022 roku
Kierownik kursu: Jarosław Mrozek
Liczba godzin dydaktycznych: 150
Opłata za kurs: 1.000 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2022/2023

Kurs skierowany jest do osób, które zainteresowane są uzyskaniem uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu w oparciu o znajomość metod nauczania i wychowania. Przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Odbiorcami kursu mogą być również, przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) oraz inne osoby chętne poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania zawodu.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-instrukt-pnz

Zakres tematyczny kursu:
- elementy psychologii,
- pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania,
- metodyka zajęć praktycznych,
- praktyka pedagogiczna.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy zgodnie z harmonogramem podanym po rozpoczęciu kursu (możliwe będzie również ustalenie terminów zajęć z uczestnikami).

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: październik 2022 roku
Kierownik kursu: Jarosław Mrozek
Liczba godzin dydaktycznych: 80
Opłata za kurs: 800 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod tym adresem. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny, po zebraniu grupy skontaktujemy się z uczestnikami w celu umówienia na pierwsze spotkanie.

Koszt udziału:
Kurs na kierownika wypoczynku (10 godzin) - 70 zł
Kurs na wychowawcę wypoczynku (36 godzin) - 160 zł

W cenie zawarty jest koszt odbycia kursu pomocy przedmedycznej, potwierdzonego osobnym certyfikatem. Cena może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.

Zastrzegamy prawo do odwołania kursu w przypadku wycofania się uczestników.

Aktualny program kursu znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).