Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Polecamy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. poz. 609

Dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z ukraińskimi nauczycielami, przygotowali poradniki przedmiotowe dla nauczycieli przyjmujących ukraińskie dzieci w swoich klasach. W poradniku znajdują się treści z zakresu:

- języka ojczystego,
- matematyki,
- historii,
- biologii z przyrodą,
- pracy wychowawczej.

Polecamy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało poprawione wydanie poradnika Budowanie porozumienia w szkole. Treści zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne.

Polecamy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. poz. 573

Artykuł Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 rozwiązania dotyczące nauczycieli (aktualizacja), autorstwa A. Trochimiuk (Portal Oświatowy). Projekt przewiduje m.in. możliwość zatrudnienia w szkole nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom ponad ustawowy limit, zawiera także odstąpienie od wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na stanowisku pomocy nauczyciela.

Artykuł Limit godzin ponadwymiarowych – niebawem będzie można go przekroczyć (Portal Oświatowy).

Artykuł Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja, autorstwa K. Śliwowskiego (Sektor 3.0).

Artykuł Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole, autorstwa I. Cugier (EDUNEWS.PL), zawierający propozycje pomocy, m.in. w zakresie nauki języka i komunikacji, integracji i współpracy w szkole, edukacji online.

Polecamy - publikacje Cedefop

Propagowanie rewolucji w zakresie umiejętności. Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) ma kluczową rolę w procesie odbudowy Unii Europejskiej po pandemii.

Zmiana naszego podejścia do uczenia się. "UE dąży do zapewnienia wszystkim osobom dorosłym możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w trybie formalnym lub pozaformalnym, w miejscu pracy lub w innych miejscach".

Ponikowska, M. (2020). Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz przyszłego rynku pracy: Polska. Seria perspektyw tematycznych Cedefop ReferNet.

Pierwieniecka, R., Wasilewska, O. (2020). Międzynarodowa mobilność w ramach praktycznej nauki zawodu: spojrzenie na mobilność długoterminową. Polska, Seria analiz tematycznych Cedefop ReferNet.

Polecamy

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy. Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do e-materiałów do nauczania i uczenia się przedmiotów.

UNICEF przygotował wskazówki dla rodziców i opiekunów, jak rozmawiać z dziećmi w czasie niepewności i stresu związanego np. z wojną. Tekst jest dostępny także w ukraińskiej wersji językowej.

Jak rozmawiać z uczniami o wydarzeniach w Ukrainie? oraz Jak rozmawiać o emocjach w kryzysie? - artykuły Z. Czechowskiej (EDUNEWS.PL).

Dzieci czują nasze emocje - artykuł M. Wysockiej (EDUNEWS.PL).

Publikacje ORE: