Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Publikacja - edukacja dorosłych

Publikacja Cedefop Edukacja dorosłych: wysokie uznanie, ale niski poziom zaangażowania. W badaniu Cedefop "wykazano, że dorośli w każdym wieku, pracujący we wszystkich zawodach i posiadający wszystkie kwalifikacje dostrzegają potrzebę posiadania nowych umiejętności. Potrzeba ta wydaje się jednak niewystarczająca, by zmotywować dorosłych do uczestnictwa w kształceniu i CVET na pożądanym poziomie. Zwiększenie zaangażowania dorosłych może wymagać nowego, bardziej skoncentrowanego na uczniu podejścia do polityki".

Przysposobienie obronne w szkołach

Wraca przysposobienie obronne. Od nowego roku szkolnego w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa mają powrócić elementy przysposobienia obronnego według zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki (Portal Oświatowy).


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dz.U. poz. 645

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 644

Polecamy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. poz. 609

Dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z ukraińskimi nauczycielami, przygotowali poradniki przedmiotowe dla nauczycieli przyjmujących ukraińskie dzieci w swoich klasach. W poradniku znajdują się treści z zakresu:

- języka ojczystego,
- matematyki,
- historii,
- biologii z przyrodą,
- pracy wychowawczej.

Polecamy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało poprawione wydanie poradnika Budowanie porozumienia w szkole. Treści zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje pedagogiczne.

Polecamy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Dz.U. poz. 566

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. poz. 573

Artykuł Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 rozwiązania dotyczące nauczycieli (aktualizacja), autorstwa A. Trochimiuk (Portal Oświatowy). Projekt przewiduje m.in. możliwość zatrudnienia w szkole nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom ponad ustawowy limit, zawiera także odstąpienie od wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego w przypadku zatrudnienia obcokrajowca na stanowisku pomocy nauczyciela.

Artykuł Limit godzin ponadwymiarowych – niebawem będzie można go przekroczyć (Portal Oświatowy).

Artykuł Jak tłumaczyć rozmowy ukraińsko-polskie? Tłumacz Google – instrukcja, autorstwa K. Śliwowskiego (Sektor 3.0).

Artykuł Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole, autorstwa I. Cugier (EDUNEWS.PL), zawierający propozycje pomocy, m.in. w zakresie nauki języka i komunikacji, integracji i współpracy w szkole, edukacji online.