Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Materiały z konferencji i szkoleń

Warsztaty "Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza" (Monika Buchowska) - 5 marca 2024 r.

Szkolenie "Obserwacja w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły" - 28 października 2021 r.

Warstaty "Logorytmika", prowadzący: Janusz Tkaczow (2021)

Kurs doskonalący „Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej” (2019)

Część I - przedszkola (11.10.2019)

Część I - wszystkie typy szkół (10.10.2019)

Część II - przedszkola (28.11.2019)

Część II - wszystkie typy szkół (27.11.2019)

Część III - przedszkola (10.12.2019)

Część III - wszystkie typy szkół (09.12.2019)

Szkolenie „Planowanie nadzoru pedagogicznego” - 10 września 2019 r. - prezentacja

Warsztaty "Kończę staż na nauczyciela mianowanego – dostosowanie działań do nowych wymagań" - 10 kwietnia 2019 r. - prezentacja

Konferencja „Internet źródłem wiedzy czy zagrożeniem dla młodego pokolenia – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych” - 4 kwietnia 2019 r.

Prezentacja - Internet źródłem wiedzy czy zagrożeniem dla młodego pokolenia – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych
Prezentacja - Ochrona nauczyciela - wybrane przepisy prawne
Materiały dodatkowe

Konferencja "Fakty i mity neurodydaktyki" - 22 marca 2019 r. (prezentacja)

Konferencja "Dziecko emigrantów i reemigrantów w polskiej szkole" - 1 marca 2019 r.

Prezentacja 1 - Zagadnienia glottodydaktyczne
Prezentacja 2 - Dzieci emigrantów i reemigrantów w polskiej szkole - teoria a praktyka

Reforma strukturalna szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego - 14 lutego 2019 r.

Prezentacja
Wzór pisma - zmiana warunków zatrudnienia
Statut szkoły publicznej - przykłady zapisów

Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, w tym nad sposobem wykorzystania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne - 13 lutego 2019 r.

Prezentacja
Wykaz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Statuty PPP i KS
Statut - oddziały integracyjne
Zakresy zadań nauczycieli i innych pracowników
Publikacja ORE - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały z cyklu szkoleń „Edukacja to relacja”, organizowanych przez SODN w roku szkolnym 2018/2019 - prezentacje

Spotkanie nauczycieli biblioteki w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach „Biblioteka w obliczu wyzwań XXI wieku JAK PROWADZIĆ DIALOG ZE WSPÓŁCZESNYM CZYTELNIKIEM?” - 16 października 2018 r. - Prezentacja

Konferencja „Rozwijanie samodzielności i aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego” - 21 września 2018 r.

Prezentacja - Aktywizowanie i rozwijanie samodzielności młodzieży na zajęciach sportowych z punktu widzenia trenera

Prezentacja - Program nauczania wychowania fizycznego w świetle reformy systemu edukacji – przykład autorski

Konferencja "Wolontariusze Niepodległości" - 15 listopada 2018 r.

Współpraca ze szkołą w Koleśnikach

Prezentacja działań Szkoły średniej nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania

Prezentacja książki "Workuta Golgota Syberii" autorstwa Barbary Kuklewicz

Konferencja „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci i młodzieży” - 21 listopada 2018 r. - Prezentacja

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela - Rola i uprawnienia dyrektora szkoły - 4 grudnia 2018 r. - Prezentacja

Szkolenie „Coaching i kreatywne metody pracy doradcy zawodowego” - 12 grudnia 2018 r. - Materiały

Konferencja „Współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni – hejt, uzależnienia, radykalizacja postaw” - 12 kwietnia 2018 r.

Przewodnik obalania mitów
Prezentacja: "Radykalizacja - rasizm, faszyzm i neonazizm w Polsce"
Prezentacja "Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni - diagnoza i reakcja"

Seminarium "Autorytet nauczyciela. Świat wartości uczniów – kryzys czy nowa jakość?" - 10 kwietnia 2017 r.

Prezentacja z seminarium

Konferencja "Uczniowie zdolni – jak diagnozować ich uzdolnienia i predyspozycje zawodowe?" - 14 listopada 2016 r.

Prezentacja - zdjęcia z konferencji
Prezentacja - Diagnoza pedagogiczna - sztuka czy rzemiosło?
Przykładowy arkusz obserwacji ucznia
Przykładowy arkusz spostrzeżeń nauczyciela
Przykład karty ucznia
Przykładowa skala przystosowania społecznego

Konferencja "Jak rozpoznać ucznia zdolnego i wspierać jego rozwój?" - 10 października 2016 r.

Prezentacja "Uczeń zdolny pilnie poszukiwany! Jaki jest uczeń zdolny?" - Anna Jurewicz

Seminarium "Uczeń zdolny w szkole" - 20 września 2016 r.

Prezentacja z seminarium

Konferencja “TIK w edukacji - kurs na nowoczesną szkołę” - 7 czerwca 2016 r.

Cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci
Prezentacja "Prawo autorskie dla ucznia i nauczyciela"
Prezentacja "Narzędzia w kieszeni"

Konferencja "Mowa nienawiści i hejt - wyzwaniem dla szkoły" - 14 marca 2016 r.

Prezentacja "Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej"
Prezentacja "Społeczne funkcjonowanie mowy nienawiści w Polsce"
Prezentacja Fundacji Humanity in Action Polska
Film nawiązujący do tematyki konferencji

Konferencja "W świecie wartości gimnazjalisty - otwarta szkoła" w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach - 19 listopada 2015 r.

Prezentacja "Ku wartościom i kształtowaniu postaw w gimnazjum - oblicze współczesnej szkoły"
Prezentacja "Etos wartości w życiu młodzieży, a ich postrzeganie przez społeczeństwo"
Prezentacja "Jeśli nie Oksford, to... może tutoring?"
Prezentacja "Obudzić radość odkrywania siebie - rzecz o projektach edukacyjnych i międzynarodowych"

Konferencja "Nowe możliwości i nowe wyzwania w kształceniu zawodowym i ustawicznym" w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód - 8 czerwca 2015 r.

Prezentacja: Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Suwałkach
Prezentacja: SODN

Konferencja "Wychowanie - przykry obowiązek, czy prawo i przywilej?" - 21 marca 2015 r.

Praca wychowawcza nauczyciela
Wartości w wychowaniu przedszkolnym - badanie opinii rodziców i nauczycieli suwalskich przedszkoli