Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy Prawa oświatowego dotyczące opinii wojewódzkich rad rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Ważne informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Źródło: strona MEiN

Europejski Dzień Języków obchodzony - 26 września 2021 r.

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Więcej informacji

Warsztaty ekologiczne - 5 października, 7 października 2021 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wraz z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym organizuje dla nauczycieli warsztaty w ramach realizacji szóstego priorytetu MEiN: "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

Formularz zapisu: http://tiny.cc/warsztaty-eko

Warsztaty dla:
- nauczycieli przedszkoli i klas I-III odbędą się dnia 5 października 2021 r. o godz. 10:00,
- nauczycieli klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych 7 października 2021 r. o godz. 10:00.

Konferencja ,,Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny’’ w ramach I Krajowego Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów - 22-24 września 2021 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach organizuje w dniach 22-24 września 2021 r. w Sejnach konferencję pn. ,,Interdyscyplinarne wsparcie dziecka i rodziny’’ w ramach I Krajowego Zjazdu Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, którego priorytetowym celem jest usprawnienie działania systemu opiniodawczego instytucji działających w ramach wymiaru sprawiedliwości. Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych poświęconych specyfice pracy z udziałem przedstawicieli Zespołów z całego kraju jak również dotyczących działań pomocowych na rzecz dziecka oraz rodziny.

Jednym z prelegentów na konferencji będzie Pani Hanna Zienkiewicz- nauczyciel konsultant SODN w Suwałkach.

Program zjazdu

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy skierowanym do nauczycieli EDB

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach organizuje szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy skierowanym do nauczycieli EDB w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Koszt szkolenia: 450 zł. Nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki są zwolnieni z opłaty.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pp-edb

Szkolenie rozpocznie się w momencie zebrania grupy zainteresowanych nauczycieli.

Zasady realizacji oraz program szkolenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132).

O terminie pierwszego spotkania, na którym ustalimy z uczestnikami harmonogram zajęć, poinformujemy zapisanych uczestników mailowo oraz za pomocą SMS-a.