Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie „Profilaktyka wykluczenia społecznego uczniów z rodzin dysfunkcyjnych”

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas i zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach „Profilaktyka wykluczenia społecznego uczniów z rodzin dysfunkcyjnych”.

Terminy: 26.04.2022, 30-31.05.2022, 14.06.2022 (24 godziny dydaktyczne).

Zapisy: http://tiny.cc/profilaktyka

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Narastająca skala problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu, skłoniła do opracowania szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców klas i zainteresowanych nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z efektywnym wspieraniem uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

W chwili obecnej swoje żniwo zbiera ogólnoświatowy kryzys bezpieczeństwa związanego z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu przez rodziców uczniów.

Taka sytuacja powoduje daleko idące konsekwencje dla zdrowia i życia uczniów, dzieci, młodych ludzi, takich jak kryzys zdrowia psychicznego. Fakt, że rocznie na świecie samobójstwa popełnia tylu młodych ludzi, że „znika” średniej wielkości szkoła – nierzadko łączy się z doświadczaniem przez dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych przemocy psychicznej, relacyjnej, poczucia wykluczenia społecznego, marginalizacji.

Wykluczeniu społecznemu, bardzo często poddane są dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych. W części przypadków życie w chronicznym stresie, zagrożeniu i przemocy prowadzi do zaburzeń zachowania i związanych z nim naruszeń prawa i porządku publicznego, które sprzyjają procesowi wykluczenia społecznego. Już na początku swojego rozwoju spychane są na margines, a ich droga rozwoju jest w poważny sposób zaburzona.

Dzieci te pozostawione bez efektywnej pomocy i wsparcia z zewnątrz zagrożone są niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym. Nie są bowiem w stanie same poradzić sobie z dotykającymi je problemami życiowymi.

Istotną formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i minimalizowania skutków dorastania w patogennym i stresogennym środowisku rodzinnym tej grupy dzieci/młodzieży jest zwiększenie efektywności różnych form interwencji, wsparcia emocjonalnego, skutecznego korygowania patogennych doświadczeń urazowych poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych.

Czas realizacji:

• 26 kwietnia 2022 r. (wtorek), godz. 13:30 - online, 4 godz. dydaktyczne

• 30-31 maja 2022 r. (poniedziałek, wtorek), godz. 10:00 - stacjonarnie, 16 godz. dydaktycznych

• 14 czerwca 2022 r. (wtorek), godzina do ustalenia - online, 4 godz. dydaktyczne

Osoby realizujące szkolenie: Gerard Bah, Izabela Podsiadło - Dacewicz

Oczekiwane efekty działań:

• poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie ograniczenia i zminimalizowania przejawów wykluczenia społecznego i przemocy w szkołach w kontekście dzieci z rodzin alkoholowych, dysfunkcyjnych,

• zdobycie wiedzy i umiejętności prawidłowej identyfikacji uczniów/dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

• właściwe reagowanie na przejawy wykluczenia społecznego i marginalizacji w stosunku do uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych,

• wykształcenie aktywnych postaw nauczycieli i uczniów w zakresie przeciwdziałania przejawom wykluczenia i przemocy w środowisku uczniowskim,

• poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych,

• zdobycie wiedzy z zakresu praw człowieka w obszarach związanych z wykluczeniem i przemocą w środowisku szkolnym,

• pozyskanie wiedzy, narzędzi i umiejętności zwiększających efektywność diagnozowania sytuacji problemowych, związanych zwłaszcza z patogennymi postawami i zachowaniami oraz zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,

• poznanie i wprowadzenie odpowiednich form pomocy na terenie szkoły, ułatwiających budowanie więzi w zespołach klasowych oraz wzmacnianie umiejętności związanych z reagowaniem na przejawy wykluczenia i przemocy rówieśniczej.

Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma zestaw drukowanych i elektronicznych materiałów szkoleniowych (10 zeszytów z treściami omawianymi podczas zajęć oraz ze scenariuszami lekcji).