Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach” - 12-13 listopada 2019 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach”, które odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Aquaparku (ul. Jana Pawła II 7).

Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia jest statutowym zadaniem każdej publicznej i niepublicznej szkoły/przedszkola, a także obowiązkiem każdego nauczyciela.

W opublikowanych przez Ministra Edukacji Narodowej „Kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020” wskazane zostały zadania do kontroli i monitorowania przez Kuratora Oświaty, w tym:

• „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
• „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola/szkoły oraz w środowisku społecznym”.

Przedmiotem szkolenia będzie realizacja wyżej wymienionych zadań oraz zasady ewidencjonowania i rozliczania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Program szkolenia

Temat szkolenia: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych szkołach/przedszkolach.

Termin i adresaci szkolenia:

12.11.2019 r., godz. 9:00-15:00 - pedagodzy, psycholodzy szkolni, specjaliści, wychowawcy klas i zainteresowani nauczyciele.

13.11.2019 r., godz. 9:00-15:00 - dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy JST nadzorujący przedszkola i szkoły, księgowi rozliczający środki przekazane na organizację kształcenia specjalnego.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/11-2019-zapisy

Cele szkolenia:

1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole/przedszkolu.

2. Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Kształtowanie postaw gotowości do pełnego wdrożenia zasad edukacji włączającej.

Plan szkolenia:

I. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty.

1. Cztery etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadaniem każdej szkoły/przedszkola.

2. Racjonalna organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Formy indywidualizacji kształcenia:

a) nauczanie indywidualne;
b) zindywidualizowana ścieżka kształcenia - przykłady racjonalnych rozwiązań organizacyjnych;
c) indywidualny program i toku nauki – przykładowe rozwiązania.

4. Bezwzględny obowiązek dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – przykładowe rozwiązania.

5. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, logopedy i specjalistów - wzór zapisów w statucie.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadaniem statutowym szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.

II. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

1. Możliwości elastycznej organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej:

a) rola wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutyczny;
b) racjonalna organizacja zajęć rewalidacyjnych;
c) racjonalna organizacja zajęć prowadzonych indywidualnie i w zespołach;
d) przedłużenie nauki i/lub zwolnienie z wybranych zajęć.

2. Kadrowe aspekty zatrudnienia pedagoga specjalnego i specjalisty zatrudnionego w celu organizacji kształcenia specjalnego- wzór zapisów w statucie szkoły.

3. Dokumentacja organizacji kształcenia specjalnego.

4. Kształcenie specjalne zadaniem statutowym każdej szkoły/przedszkola – wzór zapisów w statucie.

III. Systemowa organizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Istota wsparcia ucznia w rozwoju w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Organizacja opieki nad uczniem przewlekle chorym i/lub z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu.

3. Model finansowania działań wspierających ucznia, co powinien wiedzieć dyrektor, pracownik samorządowy i księgowy?

4. Zasada celowości wydatkowania środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego w przedszkolach/szkołach prowadzonych przez JST. Praktyczne wykonanie art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w JST- praktyczne rozwiązania.

5. Zasada celowości wydatkowania środków przekazanych na organizacje kształcenia specjalnego w formie dotacji podmiotowej do publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST- praktyczne rozwiązania.

Metoda i forma pracy:

1. Seminarium z elementami wykładu.

2. Kazuistyka przykładów rozstrzyganych przez sądy i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Prowadząca: Liliana Zientecka

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i vice burmistrza.

Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 1997 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 2010-2015, trenerka projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, a w latach 2016 i 2017 projektu „ Zarządzanie oświatą w samorządach”.

W październiku 2015 r. powołana przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju uczestniczy w pracach sekcji „Edukacja, młode pokolenie i sport” oraz w sekcji „Samorząd”.

W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.