Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie on-line "Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji KZ" - 29 października 2020 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zaprasza Państwa Dyrektorów do udziału w szkoleniu on-line "Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji KZ".

Termin: 29 października 2020 r. w godz. 10:00 – 14:30.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/29-10-2020-KZ-zapisy

W związku z koniecznością podania Państwu przez firmę szkoleniową kodów dostępu do szkolenia, prosimy o zapisy do 22.10.2020 do godziny 12:00. Na jedną placówkę zostanie wysłany jeden kod dostępu niezależnie od ilości zapisanych osób.

Materiały w formie książki i płyty CD zostaną przekazane w formie papierowej.

Program szkolenia:
1. Prawne podstawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Standardy kontroli zarządczej jako źródło do opracowania wewnętrznego systemu kontroli zarządczej i wdrożenia mechanizmów kontroli (procedur, regulaminów, instrukcji, etc.).
3. Wyznaczanie celów i mierników realizacji zadań własnej jednostki oświatowej. Ćwiczenia w wyznaczaniu celów i mierników ich osiągania.
4. Polityka zarządzania ryzykiem jako kluczowy element KZ:
1) kategorie ryzyk i identyfikacja obszarów występowania ryzyka;
2) szacowanie istotności ryzyka;
3) opracowanie mapy ryzyk;
4) reakcja na zidentyfikowane ryzyko;
5) planowanie metod minimalizowania skutków i prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
6) opracowanie planu ciągłości działania i przebiegu procesów służących realizacji celów i zadań jednostki.
5. Raportowanie i ocena adekwatności systemu KZ – kwestionariusz samooceny i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
6. Dokumentacja KZ – wzory dokumentów z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego pozwalające na dokonanie aktualizacji już istniejącej dokumentacji, jej weryfikację i opracowanie brakujących np. dotyczących RODO, systemów informatycznych, etc.
7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie KZ.