Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkoła dla rodziców i wychowawców Część III „Nastolatek”

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców klas do udziału w szkoleniu Szkoła dla rodziców i wychowawców Część III „Nastolatek”. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest udział w Szkole dla rodziców i wychowawców cz. I.

Dysponujemy jeszcze 4 wolnymi miejscami dla chętnych. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem: 664343949 (Hanna Zienkiewicz, nauczyciel konsultant SODN).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej z bazy programów rekomendowanych przez ORE ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.

Treści szkolenia dotyczą m.in. budowania konstruktywnych relacji w procesie wychowania, kształtowania postaw i zapobiegania ryzykownym zachowaniom uczniów w wieku adolescencji, rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka, potrzeb i problemów wieku dorastania.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat, jak towarzyszyć nastolatkowi w kryzysie adolescencyjnym, jak przeciwdziałać, zapobiegać i reagować w przypadku zachowań ryzykownych młodzieży.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z uczniami i ich rodzicami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych).

Oczekiwane efekty szkolenia - uczestnicy szkolenia:

  • znają potrzeby rozwojowe wieku dorastania;
  • potrafią zidentyfikować zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb;
  • znają charakterystyczne zachowania młodzieży w okresie dojrzewania (zmienność nastrojów, wspieranie nastolatka w radzeniu sobie z uczuciami);
  • potrafią wprowadzać i egzekwować zasady, normy, stawiać granice w relacjach;
  • posiadają wiedzę na temat czynników chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi;
  • znają zasady konstruktywnego motywowania, zachęcania do współpracy;
  • potrafią aranżować sytuacje wychowawcze w zakresie rezygnacji z kontroli na rzecz kształtowania odpowiedzialności i samodyscypliny;
  • znają metody wspólnego rozwiązywania problemów;
  • wiedzą jak rozmawiać z młodzieżą na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media, zagrożenia związane z uzależnieniami).

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener ORE programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Zajęcia realizowane będą w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, w terminach:

25.09.2020 r. / 5 godz. dyd. (15.00-19.00)

26.09.2020 r. / 9 godz. dyd.(8.30-16.00)

27.09.2020 r. / 6 godz. dyd.(8.30-14.15)

09.10.2020 r. / 5 godz. dyd. (15.00-19.00)

10.10.2020 r. / 9 godz. dyd.(8.30-16.00)

11.10.2020 r. / 6 godz. dyd.(8.30-14.15)