Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Zmiany w prawie oświatowym - czas pracy nauczyciela

Zachęcamy do lektury artykułu pt. Rok szkolny 2023/2024 – zestawienie zmian w prawie oświatowym, autorstwa M. Fidler (Portal Oświatowy).

"W roku szkolnym 2023/2024 możliwe będzie przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych – ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela w przypadku nauczyciela:

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia (art. 93b Karty Nauczyciela)".

Wyniki wstępne GUS - edukacja w roku szkolnym 2022/2023

Edukacja w roku szkolnym 2022/2023 (wyniki wstępne) GUS. "[...] do 1861 techników uczęszczało 711,1 tys. uczniów [...] Do 1672 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 195,1 tys. uczniów [...] Kształcenie w 226 branżowych szkołach II stopnia kontynuowało 11,4 tys. uczniów [...] Po raz pierwszy odnotowano 0,9 tys. absolwentów tych szkół – stanowili oni 0,3% absolwentów szkół ponadpodstawowych. [...] W roku szkolnym 2022/23 funkcjonowało 1287 szkół policealnych (o 70 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których zawodu uczyło się 234,8 tys. uczniów (odpowiednio o 2,1 tys. więcej)".

Wojewódzkie Zespoły Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

MEiN informuje Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy – Wojewódzkie Zespoły Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. "System koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie będzie tworzony z myślą o przygotowaniu nowoczesnej kadry dla poszczególnych branż adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb na pracowników, specjalistów i ekspertów każdego regionu Polski. [...] Powstanie 16 Wojewódzkich Zespołów Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie".

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce

MEiN informuje Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce – podpisanie pierwszych umów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności. "Rozwój kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Konsekwentnie wdrażamy reformę rozpoczętą w 2019 r. To kompleksowy pakiet rozwiązań, których celem jest trafność, jakość i skuteczność kształcenia". Kształcenie jest prowadzone zarówno w zawodach przyszłości np. technik programista, jak też w tzw. zawodach unikatowych np. pszczelarz. Wzrasta odsetek uczniów wybierających szkoły branżowe i technika. W roku szkolnym 2022/2023 kształcenie zawodowe realizowało 58,5% uczniów szkół ponadpodstawowych (razem ze szkołami policealnymi), a kształcenie ogólne – 41,5% uczniów.

"Siła Marii" - kampania społeczna na rzecz równości płci

Zachęcamy do lektury artykułu "Siła Marii" - kampania społeczna na rzecz równości płci autorstwa Magdaleny Siwko, nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach i koordynatorki projektu pod tym samym tytułem.

Artykuł

Nabór - Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach rozpoczyna nabór na Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Zakres tematyczny kursu:
- przywództwo edukacyjne w szkole,
- przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
- polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Czas trwania kursu: sierpień 2023 roku – maj 2024 roku

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za kurs: 990 zł

Gry dydaktyczne

12 czerwca 2023 r. SODN zorganizował warsztaty "Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się", które poprowadziła pani Agnieszka Galewska. Uczestnicy zostali zapoznani z przeróżnymi grami i formami ułatwiającymi zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym z wydarzenia: https://youtu.be/CNbd1S-t4qE