Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy Prawa oświatowego dotyczące opinii wojewódzkich rad rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w brzmieniu dotychczasowym.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia jest wymagane w przypadku, gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Poniżej w załączniku znajdą Państwo prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy z dn. 27 stycznia 2021 r.

Opinie wojewódzkich rad rynku pracy.

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia