Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Akredytacja Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty nr NP.5470.1.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. uzyskał akredytację stanowiącą potwierdzenie wysokiej jakości prowadzenia form doskonalenia nauczycieli.

W wyniku oceny działalności stwierdzono, że Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach spełnia wszystkie kryteria określone w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe, w szczególności:

1) prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;

2) organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,

b) sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;

3) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;

4) wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;

5) opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali;

6) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;

7) zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego

nauczycieli;

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;

10) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli.

Treść wniosku o uzyskanie akredytacji została uzgodniona i podpisana przez Prezydenta Miasta Suwałk. Wstępnej oceny działalności placówki w oparciu o złożony wniosek dokonano w dniu 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wizyta zespołu akredytacyjnego odbyła się 26 czerwca 2024 r.

Program wizyty akredytacyjnej obejmował w szczególności zapoznanie się zespołu akredytacyjnego z:

  • dokumentacją kursów kwalifikacyjnych i rejestrem kursów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez SODN w Suwałkach;
  • rejestrem zaświadczeń wydanych nauczycielom, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego;
  • dokumentacją potwierdzającą, że osoby prowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć;
  • dokumentacją potwierdzającą, że SODN w Suwałkach zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w pomieszczeniach, w których są one prowadzone;
  • możliwościami zapewnienia przez SODN w Suwałkach sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki form realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podlaski Kurator Oświaty przyznał akredytację Suwalskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat.